"A valóság nem olyasmi, amiről az embernek véleménye lehet. A valóságot vagy ismeri az ember, vagy nem. ...ahogy nem lehet vitatkozni azon, hogy mennyi a háromszög szögeinek összege, úgy nem lehet vitatkozni a magasabb igazságokról sem."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< VisszaA templomlegenda és az aranylegenda (24)

Jegyzetek

A PÜNKÖSD, AZ EMBERI SZELLEM FELSZABADÍTÁSÁNAK ÜNNEPE

Saint-Germain gróf- A XVIII. században élt rejtélyes személyiség, akinek sem eredeti neve, sem születési és halálozási időpontja nem ismert. Egyes feltételezések szerint II. Rákóczi Ferenc természetes fia volt. Különböző európai országokban bukkant fel, de életének bizonyos szakaszait homály fedi. Állítólag Mária Antoinettnek előre megjósolta a francia forradalom eseményeit. (Az Új Impulzus c. antropozófiai folyóirat 2005 Mihály-napi számában több cikk is foglalkozik személyével)

az ötödik gyökérfaj - Rudolf Steiner itt gyökérfajoknak nevezi a nagy Föld-korszakokat, tehát a poláris, a hiperbóreus, a lemúriai és az atlantiszi korszakot, valamint azt a hármat, amely az atlantiszi után következik. Az ötödik gyökérfaj tehát az Atlantisz utáni első nagy korszak, amelyben jelenleg élünk, és ezt még majd kettő követi.

risik - Az ókori indiai kultúra bölcs vezetői. Heten voltak, külön- külön egyszerű emberek, de amikor együtt gondolkodtak, a legmélyebb bölcsességről tettek tanúságot.

dévák - Az indiai mitológiában általában az isteni lények megjelölése. A perzsa mitológiában démonok.

azurák - Az indiai mitológiában démoni lények (suras = istenek, a-suras = nem istenek, alantas lények), a perzsa mitológia szerint viszont a jó istenségnek, Ahura Mazdának segítői. Rudolf Steiner a későbbi előadásaiban a luciferi és ahrimáni lények mellett a harmadik kísértő lénycsoporthoz sorolja őket.

adeptusok - Szellemi vezetők, akik egy meghatározott feladattal az emberek között tevékenykednek, de nem szellemi látók és nem is beavatottak.

„halált és létesülést.- Utalás Goethe „Üdvözült vágy” (Selige Sehnsucht) c. versére a Nyugat-Keleti Díván c. ciklusból, melynek utolsó vers szaka a következőképpen hangzik:

Und solang du das nicht hast                              S amíg ez nem hívogat

Dieses Stirb und Werde                                            a halálból-élet

Bist du nur ein trüber Gast                                   unalmas vendége vagy

Auf dér dunklen Erde                                                sárnak és sötétnek

(Vas István fordítása)

KÁIN ÉS ÁBEL ELLENTÉTE

ráksaszák - Az indiai mitológiában gonosz, démoni lények. A Rámajána c. hősi eposzban Ráma herceg küzd ellenük, miután vezérük elrabolja menyasszonyát.

Akasa Krónika - Az okkult hagyomány szerint mindennek, ami a világban történik, nyoma marad a szellemi síkon, ez az Akasa Krónika. Olvasni benne, annyit jelent, mint szellemi látással kikutatni azt, ami a múltban történt.

cséla - Az okkult hagyományban az olyan szellemi tanítvány megjelölése, aki már bizonyos előrehaladást ért el a szellemi fejlődésben. Jelen esetben arról van szó, hogy Jézus Krisztusban kétféle természet egyesült, egy magasrendű emberi természet, amely a Názáreti Jézusban öltött testet, és Krisztus isteni természete.

Nostradamus - Michael de Notre-Dame (1503-1566), francia asztronómus és orvos. Nehezen megfejthető verses jóslatairól vált híressé.

Pistis Sophia - A gnosztikus Valentinus írásának a címe. Latin fordításban először 1851-ben jelent meg.

Alfréd Percy Sinnett - (születési és halálozási időpontja nem ismert) „Ezoterikus buddhizmus c. könyve 1883-ban jelent meg.

Jézus újra és újra inkarnálódik - Nem Krisztusról van szó, hanem a Názáreti Jézusról, aki testileg befogadta Krisztust a Jordán- keresztelőnél. Krisztus csak egyszer jelent meg a Földön.

káma-manasz - Alacsonyabb rendű tudat. A későbbi steineri nomenklatúra szerint az értelmi- vagy kedélyléleknek felel meg.

A DRÓTTÁ ÉS A DRUIDA MUSZTÉRIUMOK

hierofant - A beavatást segítő pap elnevezése a régi misztériumokban.

káma - szanszkrit szó, a vágyak világát jelenti.

A PROMETHEUSZ-MONDA

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) - A Teozófiai Társaság megalapítója.

manuk - (A „mán” szanszkrit szóból, ami gondolkodást jelent) Rudolf Steiner itt többes számban használja a szót, ami arra utal, hogy minden korszaknak megvan a maga nagy vezetője, manuja. Később már csak azt a Manu-t említi, aki az emberiséget kihozta a nagy atlantiszi katasztrófából, és azonos a bibliai Noéval. csélák - lásd a korábbi jegyzetet.

káma-manasz gondolkodás - A tárgyi világhoz kötődő gondolkodás. Rudolf Steiner agyhoz kötött gondolkodásnak is nevezi. Ezzel szemben a manasz-gondolkodást az ember szellemi erői irányítják, nem a fizikai világ történései.

Scott Elliot (születési és halálozási adatai nem ismertek) Atlantiszról írt füzete Lipcsében jelent meg a XIX. század végén. káma - lásd a korábbi jegyzetet.

prana - (szanszkrit) Az életerő, az éltető levegő - A kettős étertest megjelöléssel Rudolf Steiner itt arra utal, hogy az emberben működő étertest a fizikaisághoz van kötve, de ugyanakkor része a világétemek is.

manasz-buddhi-atma - az emberben lévő magasabb rendű hármasság, amely jelenleg még csak csíraszerűen van jelen, az asztrál- test, az étertest és a fizikai test átdolgozása útján jön majd létre.

az emberben lévő akasával - V.ö. a korábbi jegyzettel. Itt arról van szó, hogy az emberben jelen van minden korábbi cselekedetének tapasztalata.

Adam Kadmon - az okkult hagyományban a romlatlan, a Földre még le nem szállt égi ember megnevezése. Valójában a paradicsomi Ádám.

A RÓZSAKERESZTESEK MISZTÉRIUMA

kauzális test - Ez a Rudolf Steiner által a későbbiekben már nem használt kifejezés feltehetően a tudati lelket jelenti.

Christian Rosenkreutz - A rózsakeresztes-mozgalom megalapítója. A XIV-XV. században élt, de a külső történelem legendás alaknak tartja, mint valóban létező személyt nem ismeri el. A mozgalom kezdeti szakaszában teljes volt a titoktartás, később már, amikor tagjai a nyilvánosság előtt megjelentek, sok volt közöttük a sarlatán és a szemfényvesztő.

az egyik Eloha - A bibliai teremtéstörténetben a szó többes számban szerepel - Elohim - ennek ellenére a fordítások Isten vagy az Úr megjelöléssel szerepeltetik. Rudolf Steiner szerint hét Eloha volt, akik a Föld megteremtésénél tevékenykedtek, az egyik közülük Jehova.

harmadik, negyedik és ötödik alfaját - Rudolf Steiner itt a földtörténet kisebb korszakait alfajoknak nevezi. Később ezeket kultúrkorszakokként jelöli meg: óindiai, óperzsa, egyiptomi-káldeai- babilóniai, görög-latin, angol-germán (a jelenlegi korszak), szláv és univerzális (az utánunk következő két korszak).

A MANICHEIZMUS

Szent Ágoston (Augustinus, 354-430) - Az egyik legnagyobb keresztény egyházatya. Megtérésének története „Vallomások” c. önéletrajzi írásában olvasható.

Mani - A manicheizmus megalapítója. A III. században élt, születési és halálozási időpontja nem ismeretes. Állítólag mártírhalált hat, keresztre feszítették.

Martin Luther (1483-1546)

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

A SZABADKŐMŰVESSÉG LÉNYEGE ÉS FELADATAI I.

Vitruvius Pollio - Római építőmester Augustus császár korában. „Az építészetről” c. 10 kötetes könyve a középkor építészetére is hatott.

A SZABADKŐMŰVESSÉG LÉNYEGE ÉS FELADATAI II.

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) 1780-ban lett a weimari „Amalia” szabadkőműves páholy tagja. Az idézett versszakok eredeti szövege a következő:

Doch rufen von drüben Die Stimmen dér Geister Die Stimmen dér Meister:

Versáumt nicht zu üben Die Kráfte dér Guten

Hier winden sich Kronen In ewiger Stille Die sollen mit Fülle Die Tátigen lohnen!

Wir heissen euch hoffen.

John Teophilus Desaguliers (1683-1744) - Az első angol szabad- kőműves páholy nagymestere.

körforgás - Rudolf Steiner itt így nevezi a Föld nagy korszakait, tehát a Szaturnusz-, a Nap- a Hold-korszakot, a jelenlegi Földet és a majd utána következőket. Az utánunk következő Jupiter-korszakban már nem lesz ásványi birodalom.

Artúr James Balfour (1848-1930) - angol konzervatív politikus 1902 és 1905 között miniszterelnök. A vonatkozó beszédet 1904 augusztus 17-én mondta el.

Az okkultisták 1879 öta tudnak erről - Utalás a káli-juga végére. Rudolf Steiner később több előadásában is említette, hogy 1879-ben véget ért az úgynevezett sötét korszak, és megkezdődött az emberiség szellemiség felé való fordulása. Egy egyúttal egybeesik Mihály arkangyal vezető szerepének kezdetével.

A SZABADKŐMŰVESSÉG LÉNYEGE ÉS FELADATAI III.

Alexander Cagliostro gróf (eredeti nevén Joseph Balsamo, 1743- 1795) Szicíliában született és a Vatikán börtönében halt meg.

adeptus - tanítvány

fizikai test, étertest, asztráltest, káma-manasz-test, ok-test - Rudolf Steiner többféle felosztást is alkalmaz az emberre: test-lélek- szellem; fizikai test, étertest, asztráltest, én; fizikai test, étertest, érzőtest, érzőlélek, értelmi lélek, tudati lélek, manasz, buddhi, atma. Az itt szereplő felosztással később már nem találkozunk. Valószínű, hogy a káma-manasz-test az értelmi léleknek és az ok-test a tudati léleknek felel meg.

Mabei Collins (eredeti nevén Kenningdale Cook, 1851-1927), az akkori Teozófiai Társaság ismert szerzője. A „Flita” c. regénye egy fekete mágus története.

A Hesseni őrgróf (Károly herceg, 1744-1836) - Saint-Germain gróf pártfogója. Történelmi ténynek tekinthető, hogy a gróf az ő udvarában halt meg 1784-ben.

John Yarker (1833-1913) - az angol szabadkőművesség jelentékeny tagja.

Theodor Reuss (1855-1923) - A Memphis-Misraim szabad- kőműves rítus bevezetője a német társaságba.

Carl Kellner (1851-1905) - osztrák feltaláló és nagyiparos, a német szabadkőművesség ismert alakja volt.

Franz Hartmann (1838-1905) - A Teozófiai Társaság egyik alapító tagja, a „Lotusblüten” c. lap szerkesztője.

IX. Pius - (Giovanni Maria Masta-Ferretti gróf, 1792-1878) - 1846-tól haláláig ült a pápai trónon. Az ő idejében zsugorodott össze a pápai állam a jelenlegi területére. Nevéhez fűződik a szeplőtelen fogantatás és a pápai csalhatatlanság dogmájának kihirdetése.

AZ ELVESZTETT ÉS ÚJRA MEGTALÁLT TEMPLOM I.

sthula-sharira, linga-sharira, kama-rupa, kama-manasz, magasabb manasz, buddhi, atma - ez a felsorolás hasonló a Rudolf Steiner által a későbbiekben alkalmazott felsoroláshoz: fizikai test, étertest, asztráltest, én, manasz, buddhi, atma, azzal a különbséggel, hogy itt én helyett az értelmi lélek (kama-manasz) szerepel. Az indiai nomenklatúrában az énnek nem tulajdonítottak olyan jelentőséget, mint Steiner.

Szibilla-könyvek - A Szibillák Apollón papnői voltak, ókori jósnők. Jóslataik az ún. Szibilla-könyvekben maradtak fenn, amelyeket Rómában őriztek.

AZ ELVESZTETT ÉS ÚJRA MEGTALÁLT TEMPLOM II.

„Egy ház az én nevemnek” - A Dávidnak tett ígéret a következőképpen hangzik: „Amikor ugyanis letelnek napjaid, s aludni térsz atyáidhoz, felemelem utánad ivadékodat, aki ágyékodból származik, s megszilárdítom királyságát. Ő fog házat építeni nevemnek, s én megszilárdítom királysága trónját mindörökre” (ILSám. 7, 12-13) Jean Paul (eredeti nevén Friedrich Richter, 1763-1825) - német költő és író.

templomos lovagok - 1119-ben Jeruzsálemben alakult lovagrend, amelyet 9 francia lovag alapított. A szokásos hármas fogadalom mellé negyedikként felvették azt is, hogy a zarándokokat fegyverrel védelmezik. Alakuló gyűlésük abban a helyiségben jött létre, amelyről úgy vélték, hogy a salamoni templom romjain épült fel. Szabályzatukat Clairvaux-i Bemát szövegezte meg. A rend később igen meggazdagodott, mert pénzügyekkel is foglalkoztak, ők honosították meg a folyószámlát, a zálogkölcsönt, a váltót és a pénzátutalásokat. Szép Fülöp francia király megirigyelte vagyonukat, eretnekség vádjával perbe fogta, őket, a nagymestert és társait 1314-ben kivégezték, a rendet V. Kelemen pápa feloszlatta.

Platón (Kr.e. 427-347) - Az idézet a „Timaios”-ból való.

Dante Alighieri (1265-1321)

AZ ELVESZTETT ÉS ÚJRA MEGTALÁLT TEMPLOM III.

Giordano Bruno (1548-1600) - Az idézet „Az egységről, az elvről és az okról” c. írásából való.

„A bűn a törvény útján jött a világba ” - Az idézet Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből való (5,13 és 8,2).

AZ ELVESZTETT ÉS ÚJRA MEGTALÁLT TEMPLOM IV. mentál-anyag - finom éterikus állapot, a sűrűsödés kezdete. arupa... rupa... asztrál - Az arupa formátlan állapotot, a rapa formált állapotot jelent. A Föld ősi korszakának kezdetén a Szatumusz- állapotban a hő még formátlanul vette körül a kozmikus testet, a Napállapotban már megjelent az éteriség, és megkezdődött a formálódás, míg a Hold-állapotra az asztralitás megjelenése volt a jellemző.

„Senki sem jut el az Atyához, csak énáltalam” - Az idézet a János- evangéliumból való (14,6)

Hérakleitosz (Kr.e. 535-475)

  Hiba és javítás beküldése... Megjelölés olvasottként