"Miért szolgálná szeretetből végrehajtott cselekedetem kevésbé az általános jólétet, mint ha csak azért hajtom végre, mert kötelességemnek érzem az általános jólét szolgálatát? A puszta kötelesség fogalma kizárja a szabadságot, mert nem ismeri el az individuális elemet."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

A Magyar Antropozófiai Társaság Alapszabálya (2013.04.27-től hatályos)NZs 2012.02.08.

MAGYAR ANTROPOZÓFIAI TÁRSASÁG

ALAPSZABÁLY

1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) Az Egyesület neve: MAGYAR ANTROPOZÓFIAI TÁRSASÁG
németül: Anthroposophische Gesellschaft in Ungarn 
angolul: Anthroposophical Society in Hungary
Székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 2/b.
 
(2) A MAGYAR ANTROPOZÓFIAI TÁRSASÁG – a továbbiakban: Társaság – az egyesületekre vonatkozó 1989. évi II. törvény értelmében jogi személy. 
 
(3) A Társaság a Magyar Köztársaság Alkotmányát tiszteletben tartva a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően, a jelen Alapszabály szerint működik. 
(4) A Társaság annak a dornachi székhelyű Általános Antropozófiai Társaságnak (a továbbiakban: ÁAT) magyarországi részeként működik, amelynek szellemi központja a Szabad Szellemtudományi Főiskola.
 

2. § A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

(1) A Társaság célja 
A szabad szellemi élet ösztönzése az egyetemes és magyar kultúra szellemi és erkölcsi értékrendjére, legjobb hagyományaira tekintve, a Rudolf Steiner által megjelölt módon, az antropozófiai szellemtudomány útján haladva, a Dornachban, 1923 Karácsonyán elfogadott Alapelvek szerint.
 
A Társaság ebben a szellemben kezdeményezi, támogatja és ápolja mindazon tudományos, művészi, pedagógiai, társadalmi stb., törekvéseket, amelyek az antropozófiával összhangban vannak. 
 
(2) A Társaság tevékenysége
A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja: 
- tudományos tevékenység, kutatás, 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, szociális élet ápolása,
- kulturális tevékenység 
 
(3) A Társaság a fenti tevékenységeken belül az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében  a következő feladatokat látja el:
a) előadásokat, előadássorozatokat szervez és tart,
b) művészeti bemutatókat, előadásokat, kiállításokat szervez
c) folyóirat- és könyvkiadói tevékenységet folytat, az ezekhez szükséges külön engedélyek alapján,
d) kapcsolatokat tart fenn más, hasonló célú szervezetekkel és intézményekkel,
e) eszméit, céljait, elképzeléseit, módszereit és eredményeit ismerteti és képviseli a magyar szellemi élet megfelelő fórumain.
 
(4) A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
 
(5) A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai intézményeket, pártokat nem támogat és tőlük semmilyen támogatást nem fogad el. A Társaság országgyűlési jelöltet nem ajánl és nem állít, politikai tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni.
 
(6) A Társaság tevékenysége nyitott, szolgáltatásai szabadon igénybe vehetőek az erre vonatkozó feltételek szerint.
 

3. § A TÁRSASÁG TAGJAI

A Társaság tagjai lehetnek mindazon természetes személyek, akik egyetértenek a Társaság céljaival és elfogadják a Társaság alapszabályát.
 

4. § A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE

(1) A tagfelvételhez kitöltött és aláírt jelentkezési lap szükséges, továbbá a Társaság két tagjának, mint ajánlónak az aláírása. Tekintettel arra, hogy a Társaság a jelen Alapszabály 1. § (4) bekezdése szerint az ÁAT része, illetve arra, hogy a tagok rendesen országos szervezeteik révén csatlakoznak a világtársasághoz, a tagsági viszony a tagsági igazolványnak az ÁAT képviselője részéről történő aláírásával jön létre.
  
(2) Az ÁAT olyan tagja, aki más országos szervezetben viselt tagsága révén kapcsolódik a világtársasághoz, és huzamosan Magyarországon tartózkodik, erre irányuló kérelme esetén a vezetőség erre vonatkozó határozatával a Társaság tagjává válik.
 

5. § A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE

1. A tagsági viszony megszűnik
1.1. a tag kilépésével a MAT-ból és ugyanakkor az ÁAT-ból, 
1.2. a tag átjelentkezésével, az ÁAT-beli tagság megtartásával, annak másik országos társaságába, vagy közvetlenül a dornachi Goetheanumba”
 
2. A tag kilépési, vagy átjelentkezési szándékát írásban jelentheti be a Vezetőségnek, a bejelentést a Vezetőség tudomásul veszi a bejelentés megtételének napján beálló hatállyal.
 

6. § A TAGOK JOGAI

(1) A Társaság tagjai részt vehetnek a Társaság tevékenységében, a Közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek. A Társaság minden tagjának egy szavazati joga van. 
 
(2) A tagok a Társaság bármely tisztségére megválaszthatók.
 
(3) A tagok szabadon alakíthatnak területi, vagy más (szakmai, ágazati) alapon csoportokat.
 

7. § A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI

(1) A tagok kötelezettsége:
- a tagdíj fizetése a közgyűlés által meghatározott mértékben és rendben, 
- a Társaság Alapszabályának és egyéb, a Közgyűlés által hozott, vagy jóváhagyott szabályzatainak megtartása.
 
(2) A tagsági viszony felfüggesztése
 
2.1 A tagsági viszony felfüggesztését eredményezi, ha a tag nem tesz eleget a Közgyűlés által megállapított rendben a tagdíjfizetési kötelezettségének, illetve a tagdíj kiegyenlítésére vonatkozó, a Vezetőséggel kötött külön megállapodásának.
 
2.2 A Társaság képviselője az esedékessé vált tagdíj elmaradása esetén írásban felszólítja a tagot a teljesítésre. A felszólító levél tartalmazza a tagdíjidőszakra vonatkozó egyenlegközlést és a késedelem jelen Alapszabályban meghatározott jogkövetkezményeire történő figyelmeztetést.
 
2.3 A tagsági viszony felfüggesztését a Vezetőség állapítja meg határozatával, amennyiben a tag ismételt felszólítás ellenére sem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, a mulasztás kezdetétől számított 90 napon belül.
 
2.4 A tagsági viszony felfüggesztésének ideje alatt a tagsági jogok szünetelnek: a tag nem gyakorolhatja az Alapszabályban vagy közgyűlési határozatban meghatározott tagsági jogait, továbbá nem illetik meg a tagsághoz kapcsolódó szolgáltatási és fizetési kedvezmények. A felfüggesztés időtartamára a tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.
 
2.5 A felfüggesztésre okot adó mulasztás orvoslását követően a Vezetőség haladéktalanul rendelkezik a tagsági jog helyreállításáról.
 

8. § A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A Társaság szervei:
 
1. Közgyűlés
2. Vezetőség
3. Ellenőrző bizottság
 

9. § A KÖZGYŰLÉS

(1) A Társaság legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 
(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- a Társaság Alapszabályának elfogadása és módosítása, a szervezeti és működési szabályzat, illetve egyéb belső szabályzatainak megállapítása és módosítása,
- az éves költségvetés megállapítása,
- az egyesületi tagdíj éves mértékének meghatározása,
- a Társaság éves munkatervének jóváhagyása,
- a vezető tisztségviselők (a Vezetőség és az Ellenőrző bizottság tagjainak)  megválasztása, elismerése, visszahívása
- a Vezetőség éves beszámolójának elfogadása,
- az Ellenőrző bizottság jelentésének elfogadása,
- az éves pénzügyi beszámoló jelentés elfogadása,
- a Társaság megszűnésének, feloszlatásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása,
- a Társaság megszűnése esetén rendelkezés a Társaság vagyonáról.
 
(3) A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt bíróság rendeli el, vagy ha a tagok egyharmada – az ok és cél megjelölésével – kéri. 
(4) A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze. A tagokat a közgyűlés időpontjáról, helyszínéről, a tervezett napirendről a háttéranyagok kiküldésével legalább 15 nappal korábban írásban a tag választása szerint postai vagy elektronikus úton értesíteni kell. A Közgyűlés bármely tag javaslatára dönthet az eredeti napirendben nem szereplő kérdés megvitatásáról. 
 
(5) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a + 1 tag jelen van. 
 
(6) Amennyiben a Közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy 8 napon belül megismételt Közgyűlés tartható. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A tagokat erről az eredeti közgyűlési meghívóban tájékoztatni kell. 
 
(7) A Közgyűlés határozatait - ha arról az alapszabály adott esetben másként nem rendelkezik - a szavazáskor jelenlévők egyszerű szótöbbségével, (a jelenlevők 50%-a + 1 szavazat), nyílt szavazással hozza. 
 
Háromnegyedes szótöbbség szükséges: 
- az Alapszabály módosításához,
- a Társaság feloszlatásához,
 
(8) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a közgyűlési határozatokat, azok meghozatalának körülményeit. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá és a közgyűlésen megválasztott két jegyzőkönyvhitelesítő aláírásával hitelesíti. A közgyűlési határozatokat az érintettekkel írásban kell közölni a jogorvoslati lehetőségre történő figyelmeztetéssel. 
 
(9) A közgyűlési határozatokról folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A közgyűlési határozatokat a Társaság a honlapján nyilvánosságra hozza. A közgyűlési határozatok nyilvántartását a Vezetőség vezeti. 
 
(10) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azon a Vezetőséghez intézett bejelentés alapján bárki részt vehet megfigyelőként. 
 
(11) A közgyűlés indokolt határozatával zárt ülést rendelhet el, ha a napirendi pont tárgyalása magánszemély, szervezet vagy a Társaság személyhez fűződő jogait érinti, vagy a nyílt ülés egyéb okból akár mások, akár a Társaság jogát vagy jogos érdekét sértheti. Zárt ülés elrendeléséről a Közgyűlés vita nélkül határoz. A zárt ülésen csak a tagok és a vezető tisztségviselők vehetnek részt. 
 

10. § A VEZETŐSÉG

(1) A Társaság kezdeményező, ügyintéző és képviseleti szerve a hét tagból álló Vezetőség, amely szervezi és koordinálja a Társaság működését. 
 
(2) A Vezetőség tagjait a Közgyűlés választja a Vezetőség javaslata alapján a tagok közül 3 /három/ évi időtartamra, úgy, hogy a Vezetőség összetétele megfelelően reprezentálja a Társaság egészét. 
 
(3) A Vezetőség feladata elsődlegesen: 
- szervezi és koordinálja a Társaság működését,
- ellátja a Társaság képviseletét, 
- előkészíti a Közgyűlések összehívását, elősegíti munkáját, működését,
- ellátja a Közgyűlés által reá rótt feladatokat,
- elkészíti és a Közgyűlésnek benyújtja a Társaság éves beszámolóját,
- elkészíti és a Közgyűlésnek benyújtja, a Társaság éves pénzügyi beszámoló jelentését, költségvetési javaslatát,
- elkészíti a Társaság éves munkatervét,
- a Közgyűlés elé tárja a munkatervet megvitatás céljából
- gondoskodik a Társaság működésének nyilvánosságáról,
- dönt mindazon kérdésekben és ellátja mindazon tevékenységeket, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 
(4) A Vezetőség tagjai tisztségüket lehetőség szerint ellenszolgáltatás nélkül látják el. 
 
(5) A Vezetőség a feladatait a vezetőségi tagok személyes munkavégzése útján vagy külső személyek bevonásával látja el. A Társaság folyamatos működőképességének biztosítása érdekében a Vezetőség a szervezési, ügyintézési, adminisztratív feladatok ellátására  Titkárságot működtethet, amelynek meghatározza feladatait és felügyeli tevékenységét. 
 
(6) A Vezetőség tagjai maguk közül Képviselőt választanak, aki képviseli a Társaságot harmadik személyek és hatóságok felé. A Képviselő a képviseleti jogát esetenként, vagy meghatározott ügyekben állandó jelleggel, írásbeli meghatalmazással átruházhatja. A képviselő feladata a Vezetőség döntései alapján: 
- a Vezetőség adminisztratív tevékenységének koordinálása,
- a közgyűlési és vezetőségi határozatok végrehajtásának koordinálása,
- a vezetőségi ülések összehívása,
- a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett,
- a Társaság képviseletének ellátása.
 
(7) A Vezetőség szükség szerint, de legalább havonta egyszer ülésezik, az ülések összehívásáról a tervezett napirend közlésével – legalább egy héttel az ülések előtt – a Képviselő gondoskodik. 
 
(8) A Vezetőség ülései a tagok számára nyilvánosak. A részvételen túl a Vezetőség esetenként tanácskozási, javaslattételi jogot adhat egyes résztvevőknek. A Vezetőség indokolt határozatával zárt ülést rendelhet el, ha a napirendi pont tárgyalása magánszemély, szervezet vagy a Társaság személyhez fűződő jogait érinti, vagy a nyílt ülés egyéb okból akár mások, akár a Társaság jogát vagy jogos érdekét sértheti. A zárt ülésen csak a Vezetőség tagjai vehetnek részt. 
 
(9) A Vezetőség legalább négy tag jelenléte esetén határozatképes. 
 
(10) A Vezetőség a határozatait konszenzussal hozza, ennek lehetetlensége esetén – amennyiben a döntés elmaradása a Társaság működését veszélyeztetné – egyszerű szótöbbséggel dönt.
 
(11) A Vezetőség a határozatairól olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya és személye. A Vezetőség a határozatait írásban közli az érintettekkel, és nyilvánosságra hozza a Társaság számára. A Vezetőség a működésére vonatkozó egyéb szabályokat ügyrendjében maga határozza meg. 
 

11. § ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

(1) A Társaság Alapszabályban foglalt, iletve jogszabályok szerinti működésének és gazdálkodásának ellenőrzését jogosult és köteles ellátni az Ellenőrző bizottság. 
 
(2) A testület 3 tagból áll, tagjait a Társaság közgyűlése választja meg 3 /három/ évre. A tisztségre bármely tag jelölhet és jelölhető, valamint megválasztható. A közgyűlés dönt a tag visszahívásáról. 
 
(3) Nem lehet az Ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
- a Vezetőség tagja,
- a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
 
(4) Az Ellenőrző bizottság évente egyszer átfogó vizsgálatot tart, amelynek eredményéről tájékoztatja a Vezetőséget és jelentésben beszámol a Közgyűlés felé, javaslatot tesz a tapasztalt mulasztások megszüntetésére és az esetleges felelősségre vonásra. 
 
(5) Az éves költségvetési javaslat és a pénzügyi beszámoló közgyűlés elé terjesztéséhez az Ellenőrző bizottság véleményét csatolni kell. 
 
(6) Az Ellenőrző bizottság munkája során betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba – ide nem értve a szakmai és tudományos vonatkozású dokumentumokat –, azokat megvizsgálhatja, a vezető tisztségviselőktől tárgyalási lehetőséget, kiegészítő nyilatkozatokat, a Társaság munkavállalóitól tájékoztatást és felvilágosítást kérhet. 
 
(7) Az Ellenőrző bizottság köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni és azt tájékoztatni, ha tudomást szerez arról, hogy
- a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé,
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Közgyűlést az Ellenőrző bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni.
 
(8) Az Ellenőrző bizottság a működésének részletes szabályait ügyrendjében maga állapítja meg és ezt nyilvánosságra hozza. 
 

12. § A TÁRSASÁG VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

(1) A Társaság vagyonát képezik
- ingó és ingatlan vagyontárgyak,
- a tagdíjak,
- a tagok által a cél szerinti tevékenységek végzéséhez nyújtott hozzájárulások,
- az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól a Társaság céljaira vagy működési költségei fedezésére kapott pénzbeli és természetbeni adományok és támogatások,
- a célja szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek,
- a Társaság eszközeinek befektetéséből származó bevételek,
- az esetleges vállalkozási tevékenységből származó bevételek, valamint
- egyéb bevételek.
 
(2) A tagok által fizetendő tárgyévi tagdíj mértékét és megfizetésének módját a Közgyűlés évente határozatban szabályozza.
 
(3) A Társaság vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
 
(4) A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a jelen alapszabályban foglalt cél szerinti tevékenységére fordítja.
 
(5) A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Vezetőség végzi, erről évente a Közgyűlésnek beszámol.
 
(6) A Társaság bankszámlája feletti rendelkezéshez két vezetőségi tag együttes aláírása szükséges.
 
(7) A Társaság a kötelezettségeiért saját vagyonával felel, a tagok személyes vagyonukkal a Társaság tartozásaiért nem felelnek.
 
(8) A Társaság megszűnése esetén a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatában rendelkezik a Társaság vagyonának felhasználásáról. A Társaság megszűnése esetén a megmaradó vagyont elsősorban az alkalmazott antropozófiai intézmények céljára kell fordítani.
 

13. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

(1) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadóak.
 
(2) Ezt az alapszabályt a Társaság alapszabály-módosító közgyűlése fogadta el Budapesten, 2009. november 28-án, módosította a 2012. március 17-ei és a 2013. április 27-ei közgyűlés.
 
 
 
képviselő
 
Magyar Antropozófiai Társaság