"Krisztus nem csupán az, akire az ember feltekint, akinél mintegy vigaszt talál, hanem a nagy előkép, akit utánozni kell, ahogy a halált legyőzi."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

Éves beszámoló - 2012NZs 2013.05.29.

Adószám:     19654133-2-41

Bírósági bejegyzés:   6.Pk.63.891

 

Magyar Antropozófiai Társaság
1026 Budapest, Riadó u. 2/B.

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete

 

Fordulónap: 2012.12.31.

Beszámolási időszak: 2012.01.01-2012.12.31.

 

Budapest, 2013. ……………..……….……..

 

______________________

a szervezet

képviselője

 

 

P.h.

 

A szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett, a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 

 


 

1.  A gazdálkodó bemutatása

 

 

1.1.  Alakulás, a gazdálkodó fő célja

 

A Magyar  Antropozófiai Társaság (továbbiakban Társaság) létrehozásának célja, az egyetemes kultúra szellemi és erkölcsi értékrendjére, az egyetemes és magyar kultúra legjobb hagyományaira  tekintve,  a  szabad  szellemi  élet  ösztönzése  a  Rudolf  Steiner  által  megjelölt módon és úton haladva, a Dornachban, 1923 Karácsonyán elfogadott alapelvek szerint. A  Társaság  a  Dornachi  székhely   Általános  Antropozófiai  Társaság  magyarországi  ágaként működik.

 

1.2.  Főbb szervezeti változások

A  beszámolási  időszakban  olyan  jelentős  szervezeti  változás  nem  ment  végbe,  amely kihatással  lett volna  a stratégiára, vagy a számviteli politikára, illetőleg  a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.

 

1.3.  Tevékenységi kör

A  Társaság  fő   tevékenységi  köre:  Máshova  nem  sorolt  egyéb  közösségi,  társadalmi tevékenység (94.99).

A Társaság az alábbi tevékenységeket végzi:

  • tudományos tevékenység, kutatás
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  • kulturális tevékenység

Ezek érdekében az alábbi feladatokat is ellátja a Társaság:

  • előadások, előadássorozatok szervezése, tartása,
  • művészeti bemutatók, kiállítások szervezése,
  • folyóirat- és könyvkiadói tevékenység,
  • kapcsolattartás más hasonló szervezetekkel, intézményekkel.

 

1.4.  Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

 

A  Társaság  egyetlen  olyan  vállalkozásban  sem  bír  döntő   befolyással,  amely  a  számviteli előírások szerint leányvállalatnak minősül.
A  Társaság  egyetlen  olyan  vállalkozásban  sem  bír  befolyással,  amely  a  számviteli  előírások szerint közös vezetésű  vállalkozásnak minősül.
A  Társaság  egyetlen  olyan  vállalkozásban  sem  bír  befolyással,  amely  a  számviteli  előírások szerint közös társult vállalkozásnak minősül.
A Társaság más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bír befolyással.
A  Társaság  egyetlen  részvénytársaságban  vagy  korlátolt  felelősségű   társaságban  sem rendelkezik közvetlen irányítást biztosító befolyással.
A  Társaság  egyetlen  részvénytársaságban,  vagy  korlátolt  felelősségű   társaságban sem rendelkezik többségi irányítást biztosító befolyással, valamint jelentős folyással.

 

1.5.  A vállalkozás folytatása

A  Társaság  gazdasági-vállalkozási  tevékenységet  csak  közszolgáltatói  (közhasznú  jelleg ) céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

 

2.  A számviteli politika alkalmazása

 

2.1.  Könyvvezetés módja

A  számviteli  információs  rendszer  kialakítása  és  működtetése,  a  beszámoló  összeállítására megbízott külső  szerződéses szolgáltató feladata.

 

2.2.  Könyvvezetés pénzneme

A  gazdálkodó  könyveit  magyar  nyelven,  forintban,  a  kettős  könyvvitel  elvei  és  szabályai szerint vezeti.

 

2.3.  Beszámoló összeállítása, könyvvizsgálat

A tárgyévi könyvelését végezte és a beszámolót összeállította:

Név:  Szilágyi József  regisztrált mérlegképes könyvelő
Nyilvántartási szám: 175637
Cím:  1142 Budapest, Tatai u. 91.

 

2.4.  Kiemelt számviteli teendők ütemezése:

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Teendő
ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése
Adatszolgáltatáskor, vagy negyedévente
Terv szerinti értékcsökkenés elsz.
Évente vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elsz
Értékeléskor, vagy az eseménykor
Értékvesztések elszámolása 
Értékeléskor, vagy az eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése
Évente
Időbeli elhatárolások elszámolása
Évente
Értékelési különbözetek elszámolása 
Évente
Kerekítési különbözetek elszámolása
Évente, vagy azonnal
Értékhelyesbítések elszámolása
Évente, vagy azonnal
Éves elszámolású adók előírása 
Évente
Analitika-főkönyv egyeztetése
Havonta
Leltár-analitika egyeztetése
Leltározásnál

 

2.5.  Beszámoló formája és típusa

A  Társaság  a  tárgyidőszakra  a  számviteli  törvény  szerinti  egyéb  szervezetek  egyszerűsített éves beszámolóját készíti el.
Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.
A  Társaság  a  beszámolóban  a  mérleget  „A”,  az  eredménykimutatást  „A”  változatban állította össze.

 

2.6.  Üzleti év

Jelen  beszámoló,  a  2012.01.01-2012.12.31.  időszakot  öleli  fel,  a  mérleg  fordulónapja 2012.12.31.

 

2.7.  Mérlegkészítés időpontja

A  mérlegkészítés  időpontjáig ismertté  vált, a tárgyévet  vagy  az  előző   éveket  érint  gazdasági események,  körülmények  hatásait  a  beszámoló  tartalmazza.  A  mérlegkészítés  választott időpontja:  2012.03.30.  A  beszámoló  aláírásának  dátuma,  a  beszámolót  elfogadó  közgyűlést követő  időpont.

 

2.8.  Jelentős  összegű  hibák értelmezése

Jelentős  összegűnek  minősül  az  üzleti  évben  feltárt,  egy  üzleti  évre  vonatkozó  hibák  hatása, ha  a  saját  tőke  változásai  abszolút  értékének  együttes  összege  a  vizsgált  üzleti  évre készített beszámoló  eredeti  mérlegfőösszegének  2%-át,  vagy  az  500  m Ft-ot  meghaladja.  Ebben  az esetben  a  feltárt  hibák  hatása  a  tárgyévi  beszámolóban  nem  a  tárgyévi  adatok között,  hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

 

2.9.  Lényeges hibák

A  megbízható  és  valós  képet lényegesen  befolyásoló  hibáknak  minősülnek a feltárt  hibák,  ha összevont  és  göngyölített  hatásukra  a  feltárás  évét  megelőző üzleti  év mérlegében  kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

 

2.10.  Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű  hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző  üzleti év beszámolóját  az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a  módosítások  kiemelésével  a  tárgyévi  beszámoló  közzétételét  megelőzően  ismételten  közzé kell tenni.

A  hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

 

2.11.  „Jelentős összegű különbözetek” értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része  eltérően  nem  rendelkezik,  úgy  az  egyes tételek esetében jelentős összegnek  a 100  e Ft-ot meghaladó összeg  minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

 

2.12.  „Jelentős összhatás” értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy  a  tételenként  nem jelentős  különbözeteket is  figyelembe  kell venni, ha a  különbözetek  összhatása  által  valamely mérleg-  vagy eredménykimutatás  sor  értéke  1  millió  forintot meghaladó értékben változik.  A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

 

2.13.  Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A  külföldi  pénzértékre  szóló,  vagy  deviza  alapú  eszközök  és  kötelezettségek,  valamint bevételek és  ráfordítások  forintértékének  meghatározása,  egységesen, a számlavezető bank által meghirdetett devizavételi és deviza eladási árfolyamának átlagán történik.

Fordulónapi devizás átértékelés

A  külföldi  pénzértékre  szóló  eszközök  és  kötelezettségek  a  fordulónapon  minden  esetben átértékelésre kerülnek.

 

2.14.  Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az  évenként  elszámolandó  értékcsökkenés  megtervezése  –  az  egyedi  eszköz  várható használata,  ebből  adódó  élettartama,  fizikai  és  erkölcsi  avulása,  az  egyéb  körülmények  és  a tervezett  maradványérték  figyelembevételével  –  általában  az  eszköz  bekerülési  (bruttó) értékének  arányában  történik.  Az  értékcsökkenési  leírás  elszámolása  időarányosan  (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kisérték  eszközök értékcsökkenési leírása

A  100  ezer  forint  alatti  egyedi  bekerülési  értékkel  bíró  vagyoni  érték   jogok,  szellemi termékek,  tárgyi  eszközök  bekerülési  értéke  a  használatbavételkor  értékcsökkenési  leírásként egy  összegben  elszámolásra  kerül.  Ebben  az  esetben  az  értékcsökkenési  leírást  tervezni  nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A  maradványérték  nulla  összeggel  vehető   figyelembe  az  értékcsökkenési  leírás  tervezése során,  ha  az  eszköz  hasznos  élettartama  végén  várhatóan  realizálható  értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 e Ft-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven  felüli  értékcsökkenési  leírás  elszámolása  szempontjából  a  könyv  szerinti  érték  akkor haladja  meg jelentősen a  piaci értéket, ha  az egyes tételek  esetében a különbözet meghaladja a 100 e Ft-ot.

 

2.15.  Értékvesztés elszámolása

Az  értékvesztés  elszámolásának  gyakorlata  az  előző  üzleti  évhez  képest  a  jogszabályi változásokon  túl  nem  változott.  Eszerint  értékvesztés  elszámolására  akkor  kerül  sor,  ha  a könyv  szerinti  értékhez képest az  egyes  tételek  esetében a veszteség-jelleg   különbözet  tartós és jelentős. A tárgyévben értékvesztés nem volt elszámolva

 

2.16.  Értékhelyesbítések alkalmazása

A  Társaság  az  értékhelyesbítés  lehetőségével  nem  kíván  élni,  így  a  mérlegben  sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

 

2.17.  Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés  költségei  nem  kerülnek aktiválásra az  immateriális javak között,  azok –az előző  üzleti évhez hasonlóan – a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

 

2.18.  Kísérleti fejlesztés aktiválása

A Társaság a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni.

 

2.19.  Vásárolt készletek értékelése

A  vásárolt  készletek  –  az előző  üzleti  évhez  hasonlóan  –  a  mérlegben  a tényleges  bekerülési értékben jelennek meg. A tárgyévi vásárolt készletek növekedése a Társaság könyvtári beszerzéséhez kapcsolódik.

 

2.20.  Saját termelés  készletek értékelése

A  saját  termelés   készletek  a  mérlegben  –  az  előző  üzleti  évhez  hasonlóan  –  az utókalkulációval  megállapított  tényleges  előállítási  költségen  jelennek  meg  az  év  végén történő  leltározással alátámasztva. A Társaság könyv- és lapkészletéről 2012. december 31-re leltár készült.

 

2.21.  Céltartalék- képzés szabályai

A  Társaság  kötelezettségekre,  várható  jövőbeni  költségekre  céltartalékot  –  az  előző üzleti évhez hasonlóan – nem képezett.

 

2.22.  Ki nem emelt tételek értékelése

Az  előző években  ki  nem  emelt  mérlegtételek  az  általános  szabályok  szerint  kerülnek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

 

2.23.  Számviteli politika más változásainak hatása

A  számviteli  politika  más,  meghatározó  elemeiben  a  jogszabályi  változásokon  túl jelentős módosítás nem történt.

 

2.24.  Leltározási szabályok

Az eszköz és források leltározása az általános szabályok  szerint történik, a leltározás szabályai az előző  üzleti évhez képest nem változtak. A tárgyévi eszköz-forrás leltározás megtörtént, az adatok a V20121231EF számú vegyes bizonylaton megtalálhatóak.

 

2.25.  Pénzkezelési szabályok

A  pénzkezelés  a  számviteli  politikában  előírt  szabályok  szerint  történik,  a  pénzkezelés szabályai az előző  üzleti évhez képest a pénzkezelési szabályzat módosítása szerint változtak. A megengedett készpénzállomány 500 e Ft-ról 1.000 e Ft-ra növekedett.

 

2.26.  Eltérés a törvény előírásaitól

A  beszámoló  összeállítása  a  számviteli  törvény  előírásainak  megfelelően  történik,  a  törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmények nem merültek fel.

 

2.27.  Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A  Társaság  tevékenysége  alapján  más  jogszabály  által  további,  a  sajátos  tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

 

3.  Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1.  Előző évek módosítása

A  korábbi (lezárt) évhez  kapcsolódóan a tárgyévben  ellenőrzés,  önellenőrzés  semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

 

3.2.  Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A  Társaság  mérlegében  az  adatok  –  a  jogszabályi  változások  miatt  átrendezésen  túl  – összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelel  adatával.

Tétel átsorolások

A  mérlegben az előző   üzleti  évhez  képest  – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl – az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott. Értékelés változása és annak hatása Az  előző üzleti  év  mérlegkészítésénél  alkalmazott  értékelési  elvek  – a  jogszabályi  előírások változásain túl – nem változtak.

 

3.3.  A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

 

3.4.  Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

 

3.5.  Devizás értékelés hatása a mérlegben

A Társaság devizás mérlegtételei az általános szabályok szerint kerültek  átszámításra, ezért  az ettől eltérő  értékelésből különbözet nem származott.

 

3.6.  Értékvesztések

A  Társaság  mérlegében  a  befektetett  pénzügyi  eszközökhöz,  készletekhez,  értékpapírokhoz, követelésekhez  kapcsolódóan  nyilvántartott  értékvesztés  sem  az  előző üzleti  évben  sem tárgyévben  nem  szerepel,  ilyen  címen  visszaírásra  az  előző üzleti  évben,  sem  a  tárgyévben nem került sor.

 

3.7.  Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az  immateriális  javak,  tárgyi  eszközök  bruttó  értékéről,  a  tárgyévi  és  a  halmozott értékcsökkenés alakulásáról, a terven felüli értékcsökkenés alakulásáról a kiegészítő  melléklet végén külön táblázat található.

Értékcsökkenési leírás utólagos módosításának hatása

A  terv  szerint  elszámolásra  kerül   értékcsökkenés  megváltoztatására  a  tárgyidőszakban  nem került sor.

Üzleti érték leírása

A Társaság mérlegében üzleti vagy cégérték sem az előző, sem a tárgyévben nem szerepel.

 

3.8.  Forgóeszközök

Készletek alakulása

A  saját  előállítású  könyv  készletek  állományváltozása  + 923 e Ft,  készlet  állomány növekedés volt. A készlet értéke leltározással került megállapításra.

Követelések alakulása

Követelések  az  előző  évhez  képest 1.098 e Ft-tal növekedtek, a  követeléshez kapcsolódóan  nem került  elszámolásra  értékvesztés.  Tárgyévi  értéke: 2.636  e Ft.  A  követelések  összegéből  a vevőkövetelések  értéke:  2.134 e Ft.  Egyéb  követelések  részletezése:  52 e Ft  raktárbérleti  kaució, adó visszaigénylés: 450 e Ft.

Hátrasorolt eszközök

A  mérlegben  olyan  követelések vagy  hitelviszonyt  megtestesít   értékpapír,  amely  az  adósnál vagy  a  kibocsátónál  hátrasorolt  kötelezettségnek  minősül,  sem  az  előző évben,  sem  a tárgyévben nem szerepel.

 

3.9.  Aktív időbeli elhatárolások

Tárgyévben  bevételek  aktív  időbeli  elhatárolásaként  383  e Ft  került  elszámolásra.  Az  időbeli elhatárolások a  bizományosokkal való 2012. évi decemberi elszámolását tartalmazza

 

3.10.  Saját tőke

A saját tőke - 3.001 e Ft mérleg szerinti eredménnyel csökkent az előző évhez képest.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékhelyesbítés alakulása

A  Társaság  nem  él  az  értékhelyesbítés  lehetőségével,  nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

 

3.11.  Céltartalékok

A  mérlegben  céltartalék sem az előző évben,  sem  a tárgyévben  nem  szerepelt,  a  körülmények céltartalék képzését nem indokolták.

 

3.12.  Kötelezettségek

A  kötelezettségek  793 e Ft-tal csökkentek  a beszámolási időszakban. Tárgyévi értéke: 424 e Ft. A  kötelezettségek  közül  a  szállítók  értéke:  155  e Ft.  Az  egyéb  kötelezettségek  részletezése: adófizetési  kötelezettség  (bérjárulékok  2012.12.  hóra  vonatkozóan  2013.01.12-ig):  145  e Ft, bérfizetési kötelezettség (2012.12. hóra vonatkozóan): 124 e Ft.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A  mérlegben  olyan  kötelezettségek  nem  szerepelnek,  amelyek  a  hátralévő futamideje  több, mint öt év.

Kötelezettségek átsorolása

A  tárgyévben  a  hosszú  lejáratú  kötelezettségeknek  a  fordulónapot  követő egy  éven  belüli csekély törlesztés átsorolására nem került sor.

Biztosított kötelezettségek

A  mérlegben  kimutatott  tárgyévi  kötelezettségek  között  zálogjoggal  vagy  hasonló  jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő  kötelezettségek

A  tárgyévi  kötelezettségek  között  olyan,  ahol  a  visszafizetendő összeg  nagyobb  a  kapott összegnél, nincs.

 

3.13.  Passzív időbeli elhatárolások

Tárgyévben  költségek  passzív időbeli  elhatárolásaként 95  e Ft került elszámolásra. Az időbeli elhatárolások a könyvelési költségek (energia, telefon, vízdíj stb.) megfelelő  évre való elszámolását szolgálja.

 

3.14.  Mérlegen kívüli tételek

A  Társaságnak  a  mérlegben  nem  látszó,  a  mérleg  fordulónapjáig  le  nem  zárt  ügyletek  miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. Olyan, a mérlegben meg nem jelenő  pénzügyi  kötelezettség,  amely  a  pénzügyi  helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást.

 

4.  Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

 

4.1.  Előző  évek módosítása

A  korábbi (lezárt) évhez  kapcsolódóan a tárgyévben  ellenőrzés,  önellenőrzés  semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

 

4.2.  Össze nem hasonlítható adatok

A  Társaság  eredménykimutatásában  az  adatok  –  a  jogszabályi  változások  miatti átrendezéseken túl – összehasonlíthatók az előző  üzleti év megfelelő adatával.

 

4.3.  Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az  eredménykimutatás  tételei továbbtagolásának lehetőségével a  Társaság  a  tárgyidőszakban nem élt.

 

4.4.  Bevételek

A társaság az alábbi nettó bevételekkel rendelkezett (Ft-ban):

Államháztartás alr. támogatás
240 000
Jogi személy támogatása
882 120
Magánszemélyek támogatása (adomány)
924 600
1%-ból származó bevétel
212 720
Rendezvények bev.(ÁFA mentes)
568 500
Terembérlet
7 500
Könyvkiadás tev. árbevétele
5 262 131
Folyóirat értékes. árbevétele
328 637
Rendezvények bev.(ÁFA köt.)
124 016
Tagdíj bevételek
1 246 000
Egyéb bevételek
7 815
Egyéb kapott kamatok és kamatj
550 433
Átváltási, értékeléskori árf.nyereség
997
összesen:
10 355 469

Rendkívüli bevételek:

A beszámolási időszakban rendkívüli bevétel nem került elszámolásra.

 

4.5.    Költségek, ráfordítások

Vásárolt anyagok költségei
800 756
Egy éven belül elhaszn.anyagi
5 000
Anyag költség összesen:
805 756
 
 
Szállítás-rakodás, raktározás
859 190
Bérleti dijak
537 200
Tagsági díjak
647 792
Posta, telefon, fax, internet
674 765
Szakkönyv, folyóirat, on-line,
33 869
Jav,karb.szoftv.frissítés
359 509
Könyvviteli,jogi, oktatási stb
506 000
Fénymásolás, egyéb másolás
1 803
könyvkiadás, ujság költségei
3 519 758
Igénybe vett szolgáltatások összesen:
7 139 886
 
 
Hatósági, igazgatási szolg. di
200
Pénzügyi, befektetési szolg. d
151 130
Biztositási dijak
101 415
Költségként elszámolandó termé
0
Egyéb szolgáltatások összesen:
252 745
 
 
Bérköltség
2 280 000
Külföldiek díjazása
219 200
Bérköltség összesen
2 499 200
 
 
Munkaváll,tag szem jell kif
256 579
Jóléti és kult kts.(bérenkívül
284 000
Egyéb személyi jell.kif.
79 283
Személyi jellegű egyéb ktg. összesen:
619 862
 
 
Bért terhelő adó, járulék
615 300
 
 
Értékcsökkenési leírás
1 372 609
Eladott áruk beszerzési értéke
333 520
Mérlegfordulónap előtt beköv.e
17 085
Utólag adott (pü.rendezett) engedmény
504
Adók, illetékek, hozzájárulások
59 718
Különféle egyéb ráforditások (vissza nem ig. ÁFA
526 903
Pénzügyi műveletek ráforditása
36 959

 

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

Rendkívüli ráfordítások

A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás nem került elszámolásra.

 

4.6.  Adófizetési kötelezettség

A  Társaságnak  a  tárgyévben  vállalkozási  tevékenysége  nem  volt,  ezért  társasági  adó  fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A  Társaságnak  a  tárgyévben  vállalkozási  tevékenysége  nem  volt,  ezért  helyi  iparűzési  adó címén adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

 

5.  Tájékoztató adatok

 

5.1.  Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A  tárgyévben  foglalkoztatott  személyek  átlagos  statisztikai  létszámát  mutatja  be  az  alábbi táblázat:

Állománycsoport
Átlagos létszám (f )
Szellemi
1 fő
Fizikai
0 fő
Összesen:
1 fő

 

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott személyek bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport
Bérköltség e Ft
Szellemi foglalkozásúak
2 499
Fizikai foglalkozásúak
0
Összesen:
2 499

    

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben kifizetett egyéb személyi jellegű kifizetés címén  620 e Ft volt. Munkavállalónak adott béren kívüli juttatás 284 e Ft, egyéb magánszemélyeknek adott  reprezentáció 257 e Ft és üzleti ajándék 79 e Ft.

 

5.2.  Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A  tevékenység  jellegéből adódóan a Társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során nem keletkeznek káros anyagok.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül  környezetvédelemmel  kapcsolatosan  sem az előző üzleti  évben,  sem  a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A  környezetvédelmi  kötelezettségek,  a  környezet  védelmét  szolgáló  jövőbeni  költségek  fedezetére sem az előző  üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek.

A  gazdálkodónak  a  kötelezettségek  között  ki  nem  mutatott  környezetvédelmi,  helyreállítási kötelezettsége nincs.

 

5.3.  A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A  számviteli  törvény  előírásainak alkalmazása,  a számviteli alapelvek  érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

A 2012. üzleti év tárgyi eszközeinek állományát az alábbi táblázat tartalmazza:

                                                           adatok e Ft-ban

1.,
A bruttó érték alakulása:
 
 
Nyitó
58 049
 
Növekedés
342
 
Csökkenés
 
 
Záró érték
58 391
2.,
Az értékcsökkenés alakulása
 
 
Nyitó
6 160
 
Növekedés
1 373
 
Csökkenés
 
 
Záró érték
7 533
3.,
A nettó érték alakulása
 
 
Nyitó
51 888
 
Növekedés
342
 
Csökkenés
1 372
 
Záró érték
50 858