"Lucifert az erkölccsel, Ahrimánt a megismeréssel győzhetjük le."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

2015. szeptemberKM 2015.09.05.

Antropozófia Magyarországon
 
hírlevél
Kiemelt témák: Mihály ünnep,
Pohl György előadása
2015. szeptember
4. évfolyam

TARTALOM

Programnaptár
Meghívók
Cikkek, évfordulók, előadások
Társasági Krónika 
Közlemények

A MAT AKTUÁLIS PROGRAMJA    Tovább...

MEGHÍVÓK, PROGRAMISMERTETŐK

Meghívó

Pohl György előadására

 Halálközeli élmények

Időpontja: 2015. szeptember 9, szerda, 18 óra

Helye: Rudolf Steiner Ház

II. Budapest, Riadó utca 2/b

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


MEGHÍVÓ

a Magyar Antropozófiai Társaság

Mihály napi ünnepére

Szeretettel meghívjuk a MAT Mihály ünnepére

2015. szeptember 30-án 18 órakor

Helye: Rudolf Steiner Ház, Budapest, Riadó utca 2/b

***

Mindenkit szeretettel várunk!

 

CIKKEK, ÉVFORDULÓK, ELŐADÁSOK

Rudolf Steiner: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata III.

3. részlet
(Elhangzott 1924. augusztus 8-án, Dornachban)

„Bizonyára mindnyájan észrevették, kedves barátaim, hogy az egyes antropozófusok karmája a korábbi földi életekben, valamint a halál és az újabb születés között milyen sokrétű alakuláson ment keresztül. Különösen a két utolsó alkalommal utaltam már arra is, hogy ennek milyen jelentősége lehet az egyes antropozófusok karmájára. Láttuk, hogy az antropozófusok karmája összefügg azzal az egész fejlődéssel, amelyen a Michael princípium hosszú időszakokon át keresztülment. Láttuk, egyelőre inkább absztrakt módon, hogyan hullott ki Michael hatalmából az, amit a kozmikus intelligencia irányításának nevezünk. Valóban úgy volt a régebbi időkben, ahogy mondottam, hogy az emberek nem maguknak tulajdonították az intelligenciát, hanem mindazt, amit intelligens formában nyilatkoztattak meg, magasabb erők inspirációjára vezették vissza. Ennek a területnek az ismerői tudták, hogy ezeket a magasabb erőket a keresztény terminológia michaeli erőknek nevezte. A VIII. és IX. századot a civilizált emberiség fejlődésben olyan időpontnak neveztem, amelyben a kozmikus intelligencia lassan a Föld felé közeledett, mintegy cseppforma alakot vett fel, amelyek aztán az egyes emberi lelkekben, mint személyes intelligencia éltek tovább. […]

Éljék bele magukat abba a ténybe, hogy a IX. keresztény évszázadban eljön a krízis: a kozmikus intelligencia leszáll a földi emberekhez. Ez a lejátszódó objektív tény.  És most helyezkedjenek bele a Nap-szférába, ahol Michael és az övéi őrködnek – mint ahogy azt már elmondtam –, miközben észlelték, hogy Krisztus búcsút vesz a Naptól, és a Golgotai Misztériumban átköltözik a Földre, és átélték azt is, hogy a kozmikus intelligencia egyre inkább leszáll, és emberi megismeréssé válik. Ez a fontos esemény mély benyomást tett a Michaelhez tartozókra – legutóbb úgy mondtam: „michaelitákra”. Fontos, kimagasló jellegű esemény volt ez, amelyet a korábbi összefüggésekben már jellemeztem, ahogyan ez a Föld civilizációs fejlődésének folyamatában bekövetkezett. Most azonban úgy kell ezt jellemeznünk, ahogy a michaeliták aspektusából, magáról a Napról látszott, olyan perspektívából, mintha Michael birodalmából néznénk le a Földre.

Ez a fontos, jelentős esemény 869-ben történt. Ez volt a VIII. Általános ökumenikus zsinat Konstantinápolyban, amelyen dogmatikusan megállapították: a trichotómiáról való régi nézet – az, hogy az ember testből, lélekből és szellemből áll – eretnekség. Az embernek csak teste és lelke van, csupán a léleknek van néhány szellemi tulajdonsága. Miközben az intelligencia behúzódása az egyes emberekbe objektíven végbement, a Földön határozatot hoztak arról – olyan megpecsételt módon, hogy az európai civilizációkban élők közül senki sem merészelhetett ennek ellentmondani –, hogy a hármasság hamis, eretnek tan. Nem volt szabad arról beszélni, hogy az embernek teste, lelke és szelleme van, csak testről és lélekről volt szabad beszélni, és a léleknek szellemi tulajdonságokat és erőket tulajdonítani. Ezzel olyasmi történt a Földön, amiről Michael birodalmában csak így lehetett szólni: Most majd az a meggyőződés alakul ki az emberek lelkében, hogy a szellemiség lelki tulajdonság, hogy a szellemiség nem isteni elem, amely az emberiség fejlődésében működik. „Nézzetek le a Földre” – így szólt Michael – „a Földön eltűnik a szellemről való tudat.” De éppen a szellemről való tudatnak az eltűnésével kapcsolatos az, amiről elsősorban beszélni akarunk.

Mondtam, hogy eddig csak absztrakt módon jellemeztem, mi módon ment végbe Michael birodalmának fejlődése a földi lét kulisszái mögött. Azt mondtam, hogy a kozmikus intelligencia leszállt az egyes emberekhez. Ez azonban csak absztrakció. Mi is az intelligencia? Természetesen nem szabad úgy képzelni, hogyha felérkeztünk a magasabb világokba, akkor ott az intelligencia úgy áll előttünk, mint ahogy itt a fizikai világban a fák és a bokrok. Mi az intelligencia? Az ilyen általánosságoknak természetesen nincs realitásuk. Intelligencia: a magasabb hierarchiák egymáshoz való viszonyának kölcsönös magatartási szabályai. Amit tesznek, ahogyan egymáshoz viszonyulnak, amilyenek egymáshoz: ez a kozmikus intelligencia. És mivel nekünk, embereknek a hozzánk legközelebb lévő birodalomra kell tekintenünk, számunkra a kozmikus intelligencia konkrétan az angyalok hierarchiájának összessége. Ha konkrétan akarunk beszélni, akkor nem beszélhetünk az intelligencia összességéről, hanem csak az angyalok összességéről. Ez a realitás. Az, hogy az egyházatyák 869-ben arról tárgyaltak, hogy beszéljenek-e szellemről, annak a következménye volt, hogy az angyal-lények egy része kivált Michael birodalmából, amelyhez korábban tartozott, és azt a nézetet tette magáévá, hogy most már csak a földi hatalmakkal lesz dolga, csak földi erőkkel kell az emberek vezetését ellátnia. Láthatják, milyen esemény volt ez a valóságban! Az angyal-lények vezetik földi életről földi életre az embert. A szellemi világ fölöttünk lévő legközelebbi lényei ők, akik a halál és újabb születés közötti létben utunkon kísérnek, és újból a földi létbe irányítanak. Ők fűzik az egyes életeket az ember teljes életének összefüggő láncává. Az angyal-lények egy csoportja, amelynek ez a feladata, és korábban Michael birodalmához tartozott, kivonult onnan, elhagyta Michael birodalmát. Ez a magatartás nem hagyhatta érintetlenül az emberek sorsát. Mert ki vesz részt elsősorban a karma kialakításában, abban, hogy földi tetteit, földi gondolatait, földi érzéseit miként dolgozza fel az ember halála és újabb születése között? Az angyal-lények. Elképzelhetik, hogyha ezek az angyal-lények egészen más helyzetbe kerülnek a kozmoszban, ha úgyszólván elhagyják a Nap birodalmát, és égi angyalokból földi angyalokká válnak, minek kell akkor történnie. Európa egész fejlődésében a külső tények mögött valóban nagy titok rejlik. – Bizonyos angyalok persze Michael birodalmában maradtak. Abban a nagy iskolában a XV. század kezdetén voltak olyan angyal-lények is, akik az akkori Michael birodalmában lévő emberekhez tartoztak. Azoknak az embereknek a lelkéhez, akik Michael birodalmában éltek, olyan angyal-lények tartoztak, akik Michael birodalmában maradtak. A többiek azonban, akik kivonultak onnan, a Föld mivoltával azonosították magukat.

tovább...

Dániel János Tamás válogatása

 

Szeptember 29.

MIHÁLY NAP

„A szellemi világ állandó változásban van, minden megismerés megváltoztatja, mivel a megismerés, nem pedig a megismert megszokott világa: a megismerés a szellemi világ része.” (1)

 

„A szellemtudománynak a teljes embert a magasabb világokba kell vezetnie, nemcsak a gondolkodó, hanem az érző és akaró embert is. Elgondolkodhatunk a világról, de ha csak gondolkodunk, megismerésünk hideg és közömbös marad. A magasabb világok megismerésének sokkal inkább érzéseket kell kiváltania, és minél magasabbra tud az ember feltekinteni, annál mélyebben kell az érzés impulzusainak működnie, hogy cselekvésre ösztönözzenek, és azokhoz az eszmékhez vezessenek, amelyek a szellemi világból átvilágítanak bennünket. Ha a szellemi megismerést követjük, megtanulunk áhítatosan imádkozni, érzésünk áhítattá válik, akaratunk Istennel áthatott.

Mivel a szellemi ismereteket a szívünkbe kell felvennünk, természetes, hogy kultúránkon az emberi összefogás útján haladunk át az egyesülés, a közösség irányában. Ha egyedül jutnánk ismeretekhez, remetévé válhatnánk. De ha a megismerést a szív és az érzés is követi, akkor ez az embereket egymáshoz vonzza. A szellemi megismerés ezért olyasmi, ami az embereket egyesíti.” (2)

 

„Mihályban az ember mai feladatainak szellemét ismerhetjük fel. Úgy tekinthetjük, mint az emberi szellemi képességek tudatfölötti forrásainak szimbólumát, amelyek az ember tudatos és akaratlagos közeledésére várnak. A tudatfölötti világot, a tudat forrásait Mihály, a kor szelleme, megszabadította a szóellenes erőktől, tisztán várnak az emberre, akit most a hétköznapi tudatban, a tudatalatti felől fenyeget a sárkány hatalma. Ez az új pedagógia nem lép ki a tudatfelettiből, nem száll le az emberhez, vár rá, nem befolyásolja törekvésében. Ez Mihály ereje, hogy vár, az ő ereje az emberek ereje, akik keresik és megkeresik; úgy adja nekik a saját erejét, hogy az ő erejükké válik, aminek segítségével őt keresik és megtalálják. Ezért az emberé az ő ereje – így ajándékoz erőt. Az ember tudatának peremélményei által tudhat erről az erőről; szabadságában áll, hogy ezt a forrást keresse, megközelítse, megtalálja. Mihály nem csalogat. Csak ott van a szavak nélküli megismerés zónájában, mint annak a nyelvnek az Ura, amely szavak nélkül áll a szónyelvek fölött, mint őseredetük. Ezt a zónát szabadította meg a sárkánytól, hogy az ember a szavak nélküli gondolkodás által megkaphassa inspirációit, amelyek segítségével a hétköznapi tudatot is meggyógyíthatja, a földi életben legyőzheti a tudatalatti, ellenséges hatalmakat.

 

Végtelen vágyakozásból kelnek
véges tettek mint gyönge szökőkutak,
korán születnek és remegnek.
De, kik különben rejtekeznek,
- boldogságos erőink- jeleznek
e táncoló könnyekben utat.” (3)    

Képek forrása: www.pinterest.com

Vers: Rilke: A képek könyvéből; Iniciálé, ford.: Böszörményi László

Hivatkozások:

  1. Georg Kühlewind: A normálistól az egészségesig. A megbetegedett tudat felszabadításának útjai. Kláris Kiadó, 2003
  2. Rudolf Steiner: Makrokozmosz és mikrokozmosz (239.o.) Genius Kiadó
  3. Georg Kühlewind: A normálistól az egészségesig. A megbetegedett tudat felszabadításának útjai. Kláris Kiadó, 2003

Összeállította: Brassay Brigitta

 

TÁRSASÁGI KRÓNIKA

T Á R S A S Á G I  K R Ó N I K A

 Vezetőségi tájékoztató a Társaság tagjainak

2015. június 1. – augusztus 31.

Tovább...tagoknak
(bejelentkezés szükséges)


Közlemények

  A
Rudolf Steiner Szeminárium 

munkájának nyolcadik évében

szeretettel várja az érdeklődőket és a bekapcsolódókat:

Goethe és a modern misztériumok

Megfigyelés - Metamorfózis - Megváltás

Idén a Goethei  világszemlélet megismerésében mélyülünk el. Tanulmányozzuk a természettudomány átszellemiesítését, a Gonosz felismerését és a vele való bánás lehetőségeit, mint korunk feladatait.

Alapolvasmányaink Goethe művei, különös tekintettel a Faustra, Rudolf Steiner Goethére és a Faustra vonatkozó könyvei és előadásai, illetve Steiner második misztériumdrámája: A lélek megpróbáltatása.

Péntekenként a témához kapcsolódó előadás hangzik el, szombatonként szemináriumi munkaformában dolgozunk – referátumok, kiscsoportos feldolgozás, plenáris beszélgetések és művészeti munkák ritmusában. 

Művészeti foglalkozások:

Euritmia: Naszályi Nóra, dráma: Varga-Szemes László, festés és megfigyelés: Németh Eszter vezetésével.

Szeretettel várjuk a közös munkához csatlakozni vágyókat.

Az idei évben az egész éves közös munkára való elköteleződés mellett egy-egy hétvégén való bekapcsolódásra, a péntek esti előadások alkalmankénti látogatására,illetve a péntek-szombati munkában való részvételre egyaránt lehetőség van.  A pénteki előadások nyitottak valamennyi érdeklődő számára.

Külföldi meghívott előadóink:

 Oliver Conradt a Goetheanum Matematikai és Csillagászati Szekciójának vezetője 

Andrew Wolpert: a budapesti Rudolf Steiner Szeminárium első 6 évfolyamának vezetője, antropozófiai előadó a világ számos országában

Előadásaik külön is meghirdetésre kerülnek.

Előadásaik:

Oliver Conradt
A csillagok bölcsessége: asztrológia és spirituális biográfia
2015. Október 23.  

Andrew Wolpert
Találkozás a Gonosszal Shakespeare és Goethe műveiben
2015. November 20.

Oliver Conradt
A régi idôk kozmológiája a mai természettudomány tükrében
2015. December 4.

Oliver Conradt
A geometria fejlôdése a Mihály iskola viszonylatában gyakorlati projektív-geometriai feladatokkal
2016. Március 4.

Andrew Wolpert

A nyitott/nyílt misztériumok (The Open Mysteries)

2016. Június 10.


Szemináriumi hétvégéink:

2015. szeptember 11-13.

2015.október 23-25.

2015. november 20-22

2015. december 4-6

2016. január 22-24

2016. február 19-21

2016 március 4-6

2016. április 15-17

2016. május 20-22

2016. június 10-12

Érdeklődni lehet és a jelentkezéseket is erre az emailcímre várjuk steinerseminar@gmail.com  

bővebb információt ad: Ujlaky Éva 30/59-59-209

 

MAT Könyvtár közleménye

Nyitvatartás: szerdán 16 -18 óra között

Telefonos egyeztetés:  30/597-1014

Kérem a Kedves Olvasókat, hogy a hosszabb ideje kikölcsönzött könyveket mielőbb juttassák vissza a
Könyvtárba.

Nagy Márta könyvtáros


 

Antropozófiai gyógypedagógiai találkozók

A Magyarországi Antropozófiai Alapokon Álló Gyógypedagógiáért Mozgalom azt tűzi ki célul, hogy az előző évek ismertető előadásainak folytatásaként,

  • a 2015/2016-os tanévben bevezető évet tart, hogy az érdeklődők megismerjék az Antropozófiai Gyógypedagógia alapjait. Különböző témákban műhelymunkákat, előadásokat szervez olyan tapasztalt szakemberek (antropozófiai alapokon álló gyógypedagógusok, orvosok, terapeuták) vezetésével, akik magyar és külföldi képzések elismert és tapasztalt vezető tanárai.
  • ezután a 2016/2017-es tanévtől az elköteleződni vágyó résztvevők számára képzést készít elő.

A bevezető év programjai és a későbbi képzés a Nemzetközi Antropozófiai Gyógypedagógiai Képzések Szövetségével való együttműködésben valósul meg.

2015 őszének programjai:

2015. szeptember 18.: Egyeztető találkozó – „Vissza- és előretekintés”

2015. október 16-18.: Az embriológiai ismeretek jelentősége életünk különböző területein; előadó: Johannes Wolter – a Kasseli képzés egyik vezető tanára; helyszín: Sashalmi Waldorf Iskola

2015. november 6-8.: Az akarat felébresztése; előadó: Michael Mullan – a Bécsi képzés vezetője; helyszín: Szabad Gondolatok Háza

Az érdeklődőknek szívesen küldünk részletesebb programot!

Elérhetőség: Kovács Nikoletta, 06 20 614 59 76


Kedves Olvasóink!

Szívesen fogadjuk az antropozófiai témájú programokkal kapcsolatos információkat.

IMPRESSZUM

Antropozófia Magyarországon

Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím: hirlevel@antropozofia.hu
Szerkesztők: Brassay Brigitta, Kiss Miklós, Ujlaky Éva
Megjelenik: havonta

A kiadásért felel a Társaság képviselője

Feliratkozás/Leiratkozás:
Hírlevélre feliratkozni a honlapunkon történő regisztrációval
lehetséges. Bejelentkezés után az "adataim" oldalon lehet megjelölni,
hogy kéri-e a hírlevelet vagy nem.
Észrevételeket, javaslatokat kérjük a hirlevel@antropozofia.hucímre megküldeni.