"A szellemtudomány nem támadja a modern tudományt, elismeri az eredményeit. De világosan és élesen rá kell mutatnunk, hol az a határ, ahonnan egyik irányban eljutunk a szellemtudományhoz, a másik irányban eltávolodunk tőle."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

2015. októberKM 2015.10.03.

Antropozófia Magyarországon
 
hírlevél
Kiemelt témák: Dr.Szőke Henrik előadása,
Dr.Oliver Conradt budapesti előadásai
2015. október
4. évfolyam

TARTALOM

Programnaptár
Meghívók
Cikkek, évfordulók, előadások
Társasági Krónika 
Közlemények

A MAT AKTUÁLIS PROGRAMJA    Tovább...

MEGHÍVÓK, PROGRAMISMERTETŐK

A gyógyítás bátorsága

Dr. Szőke Henrik antropozófus orvos előadása

2015. október 11.
19 órakor

Helyszín: Rudolf Steiner Ház, Bp. II. Riadó u. 2/B.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!


Kozmológiai összefüggések a jövő asztrológiájához

2. rész

Gyuricza László előadása

Az októberi előadásban folytatjuk a szeptemberben megkezdett kozmológiai témákat:

Az ember viszonya az állócsillag-világhoz, ezen belül az Állatövhöz. Állócsillag-élmények a halál és az újraszületés között. A csillagok világa és az Én. Az Állatöv tizenkettességének tükröződései az emberi szervezetben.

2015.10.16. (péntek) 18:00 - 20:00,  
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem

Részvételi díj: 2500.- Ft

 


A Rudolf Steiner Szeminárium meghívja Önt

Dr. Oliver Conradt 

Szabad Szellemtudományi Főiskola Matematikai és Asztronómiai Szekciójának vezetője két előadására és az azokat követő műhelymunkára

I.

A csillagok bölcsessége – Asztrológia és szellemi biográfia

című előadás és műhelymunka

Időpont: 2015. október 23-24-25
Helyszín: Pesthidegkúti Waldorf Iskola
Program
  • Október 23, péntek 19 óra – Előadás
  • Október 24, szombat 9.00-17.00 – Műhelymunka
  • Október 25, vasárnap 9.00 – 13.00 – Műhelymunka folytatása

Jelentkezés az októberi előadásra vagy hétvégére és további információk a mellékelt linken: 
https://docs.google.com/forms/d/1526iVc9SpoEi5EH5_HaQv2Ss1aOgozs3_S__rRN5MKY/viewform

 

II.

A régi idők kozmológiája a mai természettudomány tükrében

című előadás és műhelymunka

Időpont: 2015. december 4-5-6
Helyszín: Pesthidegkúti Waldorf Iskola
Program
  • December 4, péntek 19 óra – Előadás
  • December 5, szombat 9.00-17.00 – Műhelymunka
  • December 6, 9.00 – 13.00 – Műhelymunka folytatása

Jelentkezés a decemberi előadásra vagy hétvégére és további információk a mellékelt linken: 
https://docs.google.com/forms/d/1gT_E3YjY6YCKP3AnRuW09PdW7XQ_IdMKiWmoKC08ZOE/viewform

 

Köszönettel vesszük, ha mielőbbi regisztrációjával segíti a rendezvényeink előkészítését!  


CIKKEK, ÉVFORDULÓK, ELŐADÁSOK

 

Rudolf Steiner: János Apokalipszise

2. részlet

(Elhangzott 1908. június 27-én, Nürnbergben)

„… Ma csupán az ásványvilágban mondható befejezettnek az ember. A növény-, az állat- és az embervilágba a következő fejlődési periódusokban fog felemelkedni. A mai embert azért nevezhetjük embernek, mert éntudata van. De mégsem mondhatjuk, hogy a szellemtudományos értelmezés szerint is az embervilágban, az emberbirodalomban volna megtestesülve, mert ahhoz még szükséges valami. Nézzük meg, mi az.

Ma mit tud megérteni az ember? Ez a lényeges. Ma csak az ásványvilágot tudja megérteni. Ha a növényvilágra tekint, azt már nem érti, de az ásványvilágot annál inkább. Az ásványvilág adottságait kihasználva épít gépeket, házakat. Ha ugyanúgy megérti majd, hogy milyen erők működnek a növényben, mitől növekszik a növény, akkor tudatával a növényvilágba, a növénybirodalomba fog emelkedni. És ha megérti, hogyan érez, hogyan érzékel az állat – ma erről csak külső tapasztalatokat szerezhet –, akkor már az állatvilághoz, az állatbirodalomhoz tartozik. És ha az ember nemcsak a maga énjét érti meg, hanem egy másik ént is, ha belsőleg ismer és ért meg egy másik embert, csak akkor lehet tagja az embervilágnak.

A legjobban úgy foghatjuk fel, hogy ma az ember csupán az ásványvilág megértésére képes, ha tekintetbe vesszük a következőket. Tudjuk, hogy a legtöbb tudós ma így vélekedik: sem a növény, sem az állat nem több mint bonyolult ásvány. És közülük sokan bizakodnak, hogy sikerül majd olyan vegyületeket előállítani, amelyekből növény lesz vagy állat. Hiú reményeik azzal áltatják őket, hogy megmagyarázhatják a növényt ásványi tulajdonságai alapján, mert nem látják be, hogy az ásványvilágon kívül más is létezik. Sokan mondják: Ti antropozófusok, hiába képzelitek el az étertestet, ezt az ásványvilág fölötti valamit, kijózanodtok majd, ha laboratóriumi körülmények között - hasonlóképpen, ahogy kénsavat állítunk elő, úgy a szénből, nitrogénből, oxigénből, hidrogénből és így tovább - sikerül felépítenünk egy élőlényt. Sokan hiszik, hogy ugyanúgy lehet élőlényt alkotni, mint kénsavat előállítani, sokan hiszik, hogy a materialista tudomány egyszer majd képes lesz rá. Sokan gondolják, hogy balgák az antropozófusok, ha kételkednek abban, hogy idővel növényeket lehet majd gyártani retortában.

Ez az idő be fog következni. De ezt mindig is kimondták azok, akik az okkult igazságot hirdetik, mert ők tudják, hogy eljön az az idő, amikor az ember ugyanúgy befogadja a maga természetébe a növényiséget, ahogyan befogadta már az ásványiságot. És ahogy az ásványból házat épít, ahogy az ásványvilág erőit sokféle módon használja, úgy készít majd a növényvilág jól ismert és alapjaiban megértett erőiből, anélkül, hogy növényi magvakra vagy egyéb, teljesen még fel nem fogott természeti erőkre szüksége lenne, növényi képződményeket és még magasabb rendű dolgokat. De ha az élőlények laboratóriumban való előállítása idő előtt valósul meg, akkor az igazi szellemtudomány igazságait valló emberek ezt nem nevezhetik másnak, mint fekete mágiának. Az embereknek mindig felkészülten kell várniuk a fejlődés következő lépéseit.

tovább....

Dániel János Tamás válogatása

 

 

 

1915 – 2015

Mi Európa feladata?

Ha fellapozzuk Günther Wachsmuth Rudolf Steiner életútját végigkövető terjedelmes és valóban hiánypótló írását, az 1915-ös év bejegyzései – s bár tudvalevő, hogy az akkor zajló I. világháború épp elég okot adott országaink helyzetének vizsgálatára – döbbenetes visszhangra lelnek a mai világpolitikai, ill. az Európában napjainkban zajló folyamatokban.

Így ír Dr. Wachsmuth:

„(Rudolf Steiner) Berlinben folytatta az 1914-15 telén megkezdett „Korszemléleteket” és ezeket június 10-én „A dornachi épület plasztikus csoportjáról” szóló előadással nyitotta meg…. Vázolta, hogy ebben a szoborban annak kell kifejezésre jutnia, hogy Krisztus ezekkel az ellenerőkkel nem emberi értelemben harcol, hogy velük szemben nem gyűlölettel és ellenségeskedéssel, vagy a megsemmisítés erőivel lép fel - ami nem is felelne meg lényegének -, hanem a jelenlétével, a polaritások közötti egyenes, egyensúlyt tartó állásával arra indít, hogy azok önmagukat legyőzzék. Így beszélt előadásában:

„Krisztus nem gyűlölködő, sem igazságtalanul szerető. Nem azért nyújtja ki a karját, hogy Lucifer szárnyát letörje, hanem Krisztusnak benső lényéből eredően kell karjait kiterjesztenie. Nem töri el Lucifer szárnyát, de Lucifer, ott fenn, nem képes elviselni, ami ebből a kézből sugárzik és maga töri el saját szárnyait …. Önismeret Luciferben, ez saját élmény. S éppúgy Ahrimánban. Krisztus semmit sem tesz velük, úgyhogy sem a bal, sem a jobb kezét nem nyújtja ki. Nem Ő tesz velük valamit, hanem ők okozzák maguknak, ami velük történik. …

A jövőben jön el majd az az ideál, hogy Krisztus lényét úgy fogjuk fel, a m i l y e n, nemcsak aszerint, hogy mit tesz, vagy mit fog tenni, ha a földfejlődés vége elkövetkezik. Olyan lény, aki a léte által éri el azt, aminek a lelkekben magukban történnie kell. Ez egyúttal szimbóluma és példaképe a saját létünknek.

Ilyen az emberi élet. Nem mondhatjuk azt: kerülöm Lucifert vagy kerülöm Ahrimánt. Ha azt akarnánk mondani, kerülöm Lucifert vagy épp kerülöm Ahrimánt, az nem élet volna, hanem egy olyan inga, amely nem leng ki. Az emberi átélés valójában mindig kileng, az egyik oldalon Lucifer, a másikon Ahrimán felé. Az a fontos, hogy ne féljünk tőle. Ha Lucifertől menekülnénk, nem volna művészet; ha pedig Ahrimántól, nem volna külső tudomány. Mert minden művészet, amit nem hat át a szellemtudomány, az luciferi, és minden külső tudomány, amennyiben az nem szellemtudomány: ahrimáni. Így az ember ide-oda leng. Ez a fontos és az, hogy az ember belássa, hogy egyensúlyban és ne nyugalomban lenni akarjon.”

Ezzel Rudolf Steiner megadta számunkra e nehéz korszak ellentétei és erői között a közép útját, a szellemi háttér meglátását abban a harcban, amelyben kelet, közép és nyugat hamis síkon lépnek fel egymással szemben. Ismételten a megismerés szférájába emelte a példát, ahol az ellentétek nem egymás kölcsönös kioltására, hanem egymás megerősítésére szolgálnak, amikor egészséges szintézishez, fokozott erőre ébredéshez vezetnek, a saját maguk által elért egyensúly következtében.

„Nem az szükséges, hogy az egyiket vagy a másikat egyszerűen elutasítsuk, hanem hogy tudomásul vegyük, miszerint a valóban jövőbeható kultúra abban áll, hogy m i n d k e t t ő t  a  h e l y e s  m é r t é k - b e n tudjuk belevinni, tudva, hogy mit kell az egyikből a másikkal szemben tartalmaznia. És itt láthatják – e szoborműben – az egész földsors ábrázolását. Ez voltaképpen Európa feladata: a kiegyenlítés elérése kelet és nyugat között. Keleten az inga az egyik oldalra leng ki, nyugaton a másikra. Nekünk Európában nem az a dolgunk, hogy mintegy csupán utánzói legyünk keletnek és nyugatnak, hanem ránk az tartozik, hogy saját talajunkon teljesen önállóan megálljunk és a többiek jogosultságát teljes egészében elismerjük…

Ha a mi korunk ezeket egyszer belátja, de gondolkodva, érezve, átérzéssel áthatva (s emellett nem kell önteltségnek is lennie), akkor korunk előtt tisztán fog állni, hogy a jelen legfájdalmasabb eseményei is csak azért vannak, hogy az emberiség elé hozzák azoknak a feladatoknak az átérzését, melyeket ennek az emberiségnek a közeli jövőben meg kell oldania. Csak azt szeretnénk remélni, hogy a nagy és fájdalmas esemény, melyet az emberiség átél, a kedélyeknek valóságos és igaz elmélyülését is elő tudja segíteni. … Be kell látnunk, hogy olyan korban élünk, amelyben nagy követelmények állnak velünk szemben, de mi ezeket is teljesíthetjük és nem juthatunk ebben a korban sem pesszimista világnézethez. Így a Dornachban álló szobor azoknak a feladatoknak és felelősségnek a legfőbb jelképe, melyeket a Föld népeire szellemileg rábíztak. A népek csak úgy fogják azokat teljesíteni, ha a harc és kiegyezés nem gyűlöletben és gőgben, a fizikai hatalom kifejtésében és anyagi legyőzésben éli ki magát, hanem a szellemi harc és kiegyezés magasabb szintjéről ered és valósul meg a Föld összemberiségének polárisan felépített, de éppen ezáltal élő, fejlődőképes organizmusában.””

 

Forrás: Dr. Günther Wachsmuth: A szellemtudomány születése, Életrajz III. kötet (1915-1918)

(fordította: Lajer Józsefné, jegyzet formájában megtalálható a MAT könyvtárában)

Összeállította: Brassay Brigitta

Képek: Dornach, Goetheanum, Az emberiség reprezentánsa szobor

 

 


TÁRSASÁGI KRÓNIKA

T Á R S A S Á G I  K R Ó N I K A

 Vezetőségi tájékoztató a Társaság tagjainak

2015. szeptember 1. – szeptember 30.

Tovább...tagoknak
(bejelentkezés szükséges)


Közlemények

 

 


MAT Könyvtár közleménye

Nyitvatartás: szerdán 16 -18 óra között

Telefonos egyeztetés:  30/597-1014

Kérem a Kedves Olvasókat, hogy a hosszabb ideje kikölcsönzött könyveket mielőbb juttassák vissza a
Könyvtárba.

Nagy Márta könyvtáros


A matematikai művészetek alapjainak szellemtudományos elmélyítése iránt érdeklődők  + 36 70 418 6477, + 36 1 314 0550, agapeanum@gmail.com elérhetőségek valamelyikén vagy személyesen jelezhetik csatlakozási szándékukat a már megkezdett antropozófiailag orientált munkához, sok szeretettel Seress Attila, az antropozófiai társaság tagjaként is.


NÉMET NYELVOKTATÁST vállalok

KEZDŐ és HALADÓ szinten egyénileg és csoportosan is.
Helyszin, kezdés és díjazás megbeszélés szerint.
Érdeklődni lehet 30 444 66 34
Strassenreiter József


Kedves Olvasóink!

Szívesen fogadjuk az antropozófiai témájú programokkal kapcsolatos információkat.

IMPRESSZUM

Antropozófia Magyarországon

Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím: hirlevel@antropozofia.hu
Szerkesztők: Brassay Brigitta, Kiss Miklós, Ujlaky Éva
Megjelenik: havonta

A kiadásért felel a Társaság képviselője

Feliratkozás/Leiratkozás:
Hírlevélre feliratkozni a honlapunkon történő regisztrációval
lehetséges. Bejelentkezés után az "adataim" oldalon lehet megjelölni,
hogy kéri-e a hírlevelet vagy nem.
Észrevételeket, javaslatokat kérjük a hirlevel@antropozofia.hucímre megküldeni.