"Aki igazat beszél, elősegíti az emberiség fejlődését, aki hazudik, akadályozza azt."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

2015. novemberKM 2015.11.02.

Antropozófia Magyarországon
 
hírlevél
Kiemelt témák: Andrew Wolpert előadása,
Dr.Oliver Conradt decemberi előadása
2015. november
4. évfolyam

TARTALOM

Programnaptár
Meghívók
Cikkek, évfordulók, előadások
Társasági Krónika 
Közlemények

A MAT AKTUÁLIS PROGRAMJA    Tovább...

MEGHÍVÓK, PROGRAMISMERTETŐK

 

Alapszabály módosító Közgyűlés

2015.11.28. (szombat) 09:00 - 15:00,   Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem

 


A Rudolf Steiner Szeminárium

szeretettel meghívja Önt

Andrew Wolpert

TALÁLKOZÁS A GONOSSZAL SHAKESPEARE ÉS GOETHE MŰVEIBEN

című előadására

Időpont: 2015. november 20. 19 óra

Helyszín: Rudolf Steiner Ház, II. Bp. Riadó u. 2/b

Részvételi díj: 2000 Ft


Kozmológiai összefüggések a jövő asztrológiájához

3. rész

Gyuricza László előadása

Az én fejlődése az Állatöv tizenkettességének tükrében. A tizenkét érzékszerv és a test tizenkettes tagozódása. A tizenkettesség művészi ábrázolása a kultúrák folyamán.

2015. november 27. (péntek) 18:00 - 20:30,  
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem

Részvételi díj: 2500.- Ft


A Rudolf Steiner Szeminárium meghívja Önt

Dr. Oliver Conradt 

Szabad Szellemtudományi Főiskola Matematikai és Asztronómiai Szekciójának vezetője előadására
előadására és az azt követő műhelymunkára, melynek címe

Kozmológia

Üstökösök — a világegyetem lázadói

Csillagászati és antropozófiai aspektusok

Időpont: 2015. december 4-5-6

Helyszín: Pesthidegkúti Waldorf Iskola

A kozmosz kiszámíthatatlan lázadóira, az üstökösökre - amelyek fényes kómájukkal és részben a hosszú csóvájukkal keltettek benyomást és félelmet az emberekben – használta Johannes Kepler azt a hasonlatot, hogy belőlük az égen olyan sok lehet, mint hal a tengerben. Ezt az üstökösökre vonatkozó képet a Keplert követő, modern megfigyelő eszközökkel végzett csillagászati kutatás igazolta. Ennek ellenére az üstökösök közül csak kevesen kerülnek be a köztudatba; csak kevés lesz közülük olyan fényes, hogy puszta szemmel látható legyen.

Az „Üstökösök — a világegyetem lázadói” műhelymunka során foglalkozni fogunk egyfelől a modern asztrofizikai üstököskutatással és különösen az aktuális Rosetta-küldetéssel, valamint az üstökösök égen való megjelenési módjaival. Másfelől elmélyülten akarunk dolgozni az üstökösök lényével: mit mesélnek az üstökösök a világegyetem eredetéről? Milyen szellemtudományos felismeréseket adott nekünk ehhez Rudolf Steiner? Vasárnap az üstökösök apokaliptikus jellegébe is betekintünk.

Program:

Péntek

19:00: Előadás „Az üstökös, mint szellemi lény, kozmikus folyamat és földi szubsztancia” témájához

Szombat

9-10.30: Visszatekintés és beszélgetés

11:00-12:00: Művészeti munkacsoportok

12.15-13:00: Munka a 153-155-ös antropozófiai vezérlő tételekkel

14.30-18.00: Jelenségtani csillagászat és csillagmegfigyelés (szabad szemmel) kirándulás keretében, felhős ég esetén: Mozgás/Dráma a jelenségtani csillagászathoz kapcsolódóan

Vasárnap

9:00-9.45: Munka a 153-155-ös antropozófiai vezérlő tételekkel

10:00-11.15: Előadás az „Üstökösök és a Jelenések könyve” témához

11.30-12:00: Visszatekintés

A hétvégi munkához való olvasmány:

Antropozófiai vezérlő tételek – GA26/ 153-155: Mi a Föld valójában a makrokozmoszban? (19. levél)

http://www.antropozofia.hu/ga26

Jelentkezés a decemberi előadásra vagy hétvégére és további információk a mellékelt linken: 

https://docs.google.com/forms/d/1gT_E3YjY6YCKP3AnRuW09PdW7XQ_IdMKiWmoKC08ZOE/viewform

Köszönettel vesszük, ha mielőbbi regisztrációjával segíti rendezvényünk előkészítését!

 


CIKKEK, ÉVFORDULÓK, ELŐADÁSOK

Rudolf Steiner: Az antropozófus morál

(részlet)

(Elhangzott 1912. május 30-án, Norrköpingben)

„A tegnap elmondottak lényege annak elismerése volt, hogy az emberi természetben morális impulzusok vannak.  Megpróbáltuk a felsorolt tények alapján azt az állítást igazolni, hogy az emberi lélek mélyén ott vannak a morál és a jóság alapjai, az ember tulajdonképpen csak a fejlődés folyamán, inkanációról inkarnációra való haladása során tévelyedett el eredeti, mondhatnánk ösztönszerű jó adottságaitól és csak ezáltal került az emberiségbe mindaz, ami rossz, helytelen, immorális.

De ha ez így van, igazán csodálkoznunk kell azon, hogy a rossz egyáltalán lehetséges, hogy létre tud jönni; akkor feleletre vár az a kérdés, hogy hogyan vált a rossz a fejlődés folyamán lehetségessé?

Alapos választ csak akkor kapunk erre, ha visszatekintünk arra az elemi morális oktatásra, ami már a régi időkben megadatott az embereknek. A misztériumi iskolák tanítványainak, akik legmagasabb eszménykép gyanánt arra törekedtek, hogy lassanként eljussanak a teljes szellemi valóság megismeréséhez, mindenütt, ahol a misztérium szellemében helyesen dolgoztak, morális alapokból kiindulva kellett dolgozniuk, úgyhogy az ember morális természetének sajátosságait éppen a misztériumi tanítványoknak mutatták meg különösképpen.

Ha röviden vázolni akarjuk, hogy ez hogyan történt, a következőket mondhatjuk: Megmutatták a misztériumi tanítványoknak, hogy az emberi természet két irányban tud rosszat tenni, pusztítóan hatni, és az ember csak azáltal tudja szabad akaratát kifejleszteni, hogy módjában áll két irányban rosszat tenni. Megmutatták továbbá, hogy életünk csak akkor folyhat helyes mederben, ha az eltévelyedés két irányát úgy tekintjük, mint a mérleg két serpenyőjét, melyek közül hol az egyik, hol a másik emelkedik fel és süllyed le. Igazi egyensúly csak akkor van, ha a mérleg karja vízszintesen áll. Megmutatták a misztériumi tanítványoknak, hogy az ember nem akkor viselkedik helyesen, ha azt mondja: Ez helyes, ez nem helyes. A helyes viselkedést csak úgy tanulhatja meg az ember, ha életének minden pillanatában abba a helyzetbe kerül, hogy hat rá a vonzás az egyik oldalról is és a másik oldalról is, és neki magának kell a kettő között az egyensúlyt, a középutat megteremtenie.

Vegyük azokat az erényeket, amelyekről beszéltünk: a bátorságot, a lelkierőt. Az egyik irány, amerre az ember kibillenhet: a vakmerőség, vagyis ha az ember túlságosan megfeszíti a rendelkezésére álló erőket, és féktelenül használja fel őket a világban. Ez az egyik irány, a vakmerőség. A másik irány, a mérleg másik serpenyője: a gyávaság. Az ember mindkét oldalra kibillenhet. A misztériumi iskolák tanítványainak megmutatták, hogy az ember elveszti önmagát, kivetkőzik valódi mivoltából és az élet kerekei szétmorzsolják, ha vakmerővé válik. Az élet eltapossa, ha a vakmerőség irányában billen ki. Ha viszont a gyávaság irányában tévelyedik el, akkor megkeményedik és kiszakítja magát a dolgok és lények összefüggéséből; akkor önmagában lezárt lénnyé válik, aki kiesik a nagy összefüggésből, mert tetteit nem tudja az egésszel összhangba hozni. Ezt mutatták meg a misztériumi tanítványoknak mindazzal kapcsolatban, amit az ember csak tehet. Elfajulhat úgy, hogy az objektív világ eltiporja, darabokra tépi, mert elveszti önmagát; és elfajulhat a másik irányban – nemcsak a bátorság esetében, hanem minden tetténél – úgy, hogy önmagába fordul és megkeményedik. Ezért a misztériumok morálkódexe felett mindenütt ezek a jelentőségteljes szavak álltak: meg kell találnod a középutat úgy, hogy tetteid által ne veszítsd el magad a világban és a világ se veszítsen el téged.

Ez az a két dolog, amelybe az ember beletévedhet: vagy elveszti magát a világban, a világ megragadja és szétmorzsolja, mint a vakmerőség esetében; vagy pedig a világ vész el számára, mert megkeményedik egoizmusában, mint a gyávaság esetében. A misztériumi tanítványoknak ezt tanították: egyáltalán nem lehetséges olyan jó, amire mint egyszersmindenkori állandó jóra nyugodtan törekedhetünk; a jó csak azáltal jön létre, hogy az ember, mint az inga két irányban is kilenghet, és belső erejével teremti meg az egyensúly lehetőségét, találja meg a középutat.

(tovább....)

Dániel János Tamás válogatása


 

Mihály-időszak

Székely Anikó gondolatai az ünnep alkalmával

A szellemtudományos irodalom több helyen él azzal a megállapítással, hogy „Mihály várja az embert”. Az a kérdés, hogyan és hova kell indulnunk, hogy elérkezzünk hozzá, vagy legalábbis feléje menjünk. A szellemtudomány megállapításai, állításai feladatokat rejtenek magukban, amelyek megvalósításra várnak.

Rudolf Steiner a Mihály Misztérium c. művében írja, hogy Mihály a kozmoszból az ember felé indítja el az általa kormányzott intelligenciát, gondolatokat, de még mielőtt részesülnénk az ő ajándékában, emberellenes erők a maguk hatalmába kerítik azt és így nem jut el hozzánk Mihálytól a küldemény. Az emberellenes erők viszont áramoltatják felénk az ő sajátos és saját intelligenciájukat.

A sárkány legyőzésének képe egy égi harcról szól. Nem a Földön történt a küzdelem. Az égben történt, az emberi öntudat feletti szellemi közegben, és a győzelem is, ami azt jelenti: megtisztult az ég. Tehát az égen a Mihály által lakott, uralt szellemi szinten nincsen a sárkánynak hatalma.

Igen, az általunk így „égnek” nevezett közeg tiszta, és ha fohászainkkal és villanásnyi ihlettel, villanásnyi intuícióinkkal megérintjük azt, – mentes a sárkány jelenlététől. Le lett taszítva az égből. Hová? E harc a világ és az ember együttműködő, azonosságban élő tudati életében zajlott le öntudata fölött, - a sárkány az ember tudati életének azon részébe lett levetve, ahol legmagasabb rendű emberi tevékenysége még alszik, ahol a gondolkodása még nem bír én tudattal. Öntudattal. A fizikai világban már fölgyulladt ez az öntudat, de azon az úton, amelyik a fizikaitól Mihály felé vezetne – még nem.

Ezen a nem ellenőrzött, senki által nem áttekintett úton jelennek meg az emberellenes lények, - ezen az úton érkezne el hozzánk Mihály küldeménye, az általa kormányzott kozmikus gondolat. Alvásunkban áthaladunk ezen a közegen, de öntudat nélkül. Ha az az öntudat, amelyet a fizikai világban már elértünk, megerősödne és áthatná a fizikai feletti, következő részét az élő kozmosznak, akkor az emberi öntudat világossága megbénítaná az emberellenes lények működését itt. S elérkezne hozzánk Mihály ajándéka. Mihály az emberi öntudat megjelenését várja a kozmoszban. És további emelkedését.

Nagyon sok okkult út próbálkozik a magasabb világokba jutni az öntudat világossága nélkül, támaszokkal, amelyek az öntudatot helyettesíteni próbálják. Az öntudat világító szerepét semmi nem tudja átvenni, mert az öntudatnak a Logosz a forrása. Az öntudat az én-re való ráismerés cselekedete. Megismerés.

Ha továbbhaladunk kutatásainkkal a kérdésben most már: hogyan, hol vehetjük kezünkbe az öntudat továbbfejlődésének, magasabbra fejlődésének kérdését, akkor első menetben A szabadság filozófiájához kell fordulnunk. A figyelmes olvasás elénk tárja az öntudat keletkezésének a kérdését. Majd rejtett módon lehetőséget kínál a továbbfejlődésre. IX. fejezet: A szabadság eszméje.

(tovább)

 


Menekültek ... 1956

Kari König a magyarokról és Magyarországról

 

Lejegyezte: Alix Roth, 1956.dec.6-án

[Alix Roth kézzel írott, angol nyelvű előadás-jegyzetét, amelyről itt szó szerinti fordítást olvashatnak, 2004. február 27-én adta át Heide Byrde a Magyarországi Camphill Egyesület tagjainak, a Közép-Európai Camphill találkozón Pecevalban,

Svájcban. Az anyag az eredeti kézirat hű fordítása, ezért néhol töredékes, ill. kiegészítés és magyarázat nélküli.]

Ezen a héten a menekültek létszáma el fogja érni a 120 ezret. Az elűzetés - minden segítség ellenére - szenvedést, fájdalmat jelent. Különösen fájdalmas ez a magyarok számára, jobban, mint bármely más nép számára Európában. „Magyarországon kívül nincsen élet." A magyar emberek bensőségesen és mélyen összekapcsolódnak országukkal. Magyar azt jelenti: a föld fiai. Ők most gyökerestül kiszakítottak (uprooted). Természetesen emberek milliói váltak kiszakítottá az elmúlt években. Jópáran közülünk ismerjük, mit jelent kiszakítottnak lenni. A magyarok már eddig is különösen azok. Ha mindezek ellenére ők a felkelést választották inkább, mint a tűrést - ennek oka kell legyen. Talán ma este erről az okról, erről a miértről felfedhetünk valamit.

Magyarország rendkívül messze van. A mentalitás nagyon különös. 21 éve Magyarországra, Budapestre hívtak egy beteghez. A fiú, 12 éves mozgásképtelen, önkéntelen mozdulatok burkában. Az elmúlt hetekben ezt, mint annak a képét kellett látnom, amin Magyarországnak keresztül kell mennie. Egy évvel később hajóval utaztam Bécsből Bulgáriába több napon keresztül. Soha nem fogom elfelejteni a táj élményét (experience of the landscape). Magyarország - sík vidék, egyfajta sztyep, a messzi távolban látod a horizontot, fű és csak kevés fa, juhászok százai, kis kunyhók, bivalycsordák. Az emberek mongolok, sárgás bőr és fekete haj. A modern civilizáció befolyása alá jöttek, de legbelül (in the centre) megmaradt a nomád jelleg. A lovuk a barátjuk és a társuk. Magyarország csak így képzelhető el: hatalmas alföld, amelyet egy hegykoszorú, a Kárpátok ölel körbe, egy hatalmas %- nyi körben, míg a kör többi részén folyik a Duna.

A Rajna és a Duna - az egyik északról jön, a másik nyugatról keletre - a két fő geográfiai vízi út, ami meghatározta máig az Európai történelmet. Rajna - észak, Duna - kelet.

Történelmének néhány vázlatos pontja, szoros kapcsolatban azzal, mit Rudolf Steiner egyszer mondott (1918. októberében). A középkorban délről északra áramlott a római katolikus birodalom (empire) egyetemes impulzusa. Ezzel az egyetemes áramlattal egy másik áramlat küzdött: a német nép Szent Római Birodalma. Ez a két áramlat É-D, D-É próbált felülkerekedni egymáson. Dél erősebb volt. A Pápa felülkerekedett a Császáron. A római katolikus birodalom egy feltételezésre épült, arra, hogy az emberi lélek megadja magát (succomb) a szimbolikus életnek és hogy a gondolkodási élet nem volt erős.

(tovább...)

Scherak Mari  fordítása


 

 

November hava

Kötelék élők és holtak között

„A halottaknak az élőkkel való együttélése egyáltalán igen bonyolult dolog. … az ember már közvetlenül azáltal, hogy halála után a fizikai síkon élőket inspirál, azon az időn túlra működik, hogy a halálkapun átlépett. … A világrend, az emberiség előrehaladásának bizonyos része teljesen azon alapszik, hogy a halottak inspiráló módon hatnak az élők világába.” (1)

A Helmuth von Moltke életéről és halál utáni közléseiről értekező, Thomas Meyer szerkesztésében megjelent kötet (2) lenyűgöző bepillantást enged számunkra abba, hogyan inspirálja a Földön maradt embertársakat egy nagy szellem, aki egymást követő inkarnációiban újra és újra az emberiség fejlődésének szolgálatát tekinti feladatának, hol valóban pontifexi – pápai – szerepben, hol katonaként, de mindig ugyanazért harcolva belső és külső ellenségeivel. Rudolf Steiner magas szellemi képességei lehetővé tették, hogy Moltke vezérkari főnök halála után kapcsolatba lépjen annak individualitásával és felbecsülhetetlen értékű üzeneteit olvashatóvá tegye számunkra.

„A halál után a fizikai és étertest által okozott bénultság megszűnik és a tudat az asztrálvilágban fokozatosan felébred. Ez valójában nem más, mint egy lassú felébredés a szellemi világban. Az ember kiszabadul a fizikai testből és az Én érzékelni kezd. Ez mindenkire vonatkozik. Ilyen tekintetben egyáltalán nincs különbség a halál után egy beavatott és egy beavatatlan emberi lény között. … Amit az előbb a halál utáni tudatosságról mondtam, szellemi tény. Amikor a szellemi látó találkozik a halottakkal a szellemvilágban, ébernek találja őket, akik teljes tudattal kapcsolódnak környezetükhöz. Azt is érzékelik, mi történik a Földön, a fizikai világban, de csak a lélekkel és szellemmel áthatott eseményeket érzékelik.” (3) – magyarázta Rudolf Steiner egy levélben Moltke özvegyének a küszöbön túl élő férje tudatállapotát.

 

Moltke Én-je pedig ekképp üzen egy 1918-as, az I. világháborút fájlaló jegyzetben, amelynek maró igazsága a ma élő emberekre is igaznak tűnik:

„Az európai emberek oly módon élnek az eseményekben, hogy lelkük végzeterőivel nem tudnak kapcsolódni ezekhez a történésekhez. A fájdalmas külső élet eseményeitől a lelkek egyre jobban és jobban elidegenednek. Az embereknek meg kell érteniük ezt a helyzetet, és magukra kell találniuk az ilyen események által. Meg kell tanulniuk mindent más mércével mérni. Nem szabad megengedniük, hogy a dolgok a fejükre nőjenek. Jelenleg ahrimanikus erők irányítják az eseményeket. Az emberek nem értik ezt az irányt, csak sodródnak benne. Nem akarnak hallani, jóllehet csak a szellemből hallhatnák meg, miből meríthetnének iránymutató erőt. Azt hiszik, lehetséges lesz csupán földi intézményekkel megoldani a jövő kérdéseit. Eljött azonban az idő, amikor egy szellemi áramlatnak be kell lépnie az emberi végzetekbe. Az angol-amerikai természet félre fogja érteni ezt a szellemet, és harcolni fog ellene. Materiális formákba öltözteti. Az élet egyre lélektelenebbé válik a világnak ezen a részén.

Ahol a tudattalan ennyire uralkodik a lelki folyamatokon, oda a démoni erők könnyen beléphetnek.

Sosem szabad elfelejtenünk, hogy a szellem mindig arra törekszik, hogy utat találjon az emberekhez. Így van ez most is, csak az emberek elzárkóznak tőle. Ez az oka annak, hogy a szellemvilágból érkező üzeneteket, különösen mostanában, rosszul értelmezik. Amire most szükség lenne, az egy teljes irányváltás, a szellem akaratába vetett hit megvallása az egész világ előtt … Egy új rend, amely nélkülözi a szellemet, nem lehet termékeny. … A szellem mindig rejtetten dolgozik, aki a szellemben él, tudja ezt. Ez nyilvánvaló lesz, amint az emberek a láthatatlanban fogják keresni. … A romok közé magokat kell vetni. A kor hazugsága vezetett a pusztuláshoz; az új felépítéséhez az igazság kell, hogy elvezessen. A szellem csak az igazságban képes hatni.

Lelkem a jövőbe tekint. Még a század vége előtt gyümölcs érlelődik, a magvakra azonban most kell rátalálniuk a jóakaratú embereknek.” (4)

 

Hivatkozások:

  1. Rudolf Steiner: Kötelék élők és holtak között c. előadása (Bern, 1916. november 9.)
  2. (3) (4) Thomas Meyer: Az új évezred fénye – Helmuth von Moltke élete, munkássága és halál utáni közlései a XXI. század emberiségének feladatáról (Arkánum Kiadó, 2009)

Összeállította: Brassay Brigitta


 

Szent Márton Ünnepe

November 11.

El Greco: Szent Márton és a koldus (1597-99 körül)

Brassay Brigitta válogatása

 


TÁRSASÁGI KRÓNIKA

T Á R S A S Á G I  K R Ó N I K A

 Vezetőségi tájékoztató a Társaság tagjainak

2015. október 1. – októberber 31.

Tovább...tagoknak
(bejelentkezés szükséges)


Közlemények

Bevezetés az antropozófiai gyógypedagógiába

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk
2015. november 6-8. között tartandó találkozónkra, melynek címe:

Az akarat felébresztése a négy alapérzék és a hét életfolyamat által

Hogyan támogatja a hét életfolyamat a négy alapérzék fejlődését?
Az Angyallal való munka: Hogyan vonjuk be az Angyalt az alapérzékek fejlesztésébe?
A kéz, mint a jövő szerve

A hétvége előadója:Michael Mullan a Bécsi Antropozófus Gyógypedagógus Képzés vezetője
A művészeti munkában Ritmikus Masszázs és Extra Lesson gyakorlatokat dolgozunk fel, melyeket Recean Ovidiu és Kovács Nikoletta vezet.

A Szabad Gondolatok Háza ad otthont a rendezvénynek.
Cím:Budapest, Bláthy Ottó u. 41.
A jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadjuk, a terem befogadó képességéig.
Hozzájárulási díj: 23.000 Ft+áfa (2015. október 30-áig 20.000 Ft+áfa)
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Kovács Nikolettánál a 06 20 614 59 76-os telefonszámon


MAT Könyvtár közleménye

Nyitvatartás: szerdán 16 -18 óra között

Telefonos egyeztetés:  30/597-1014

Kérem a Kedves Olvasókat, hogy a hosszabb ideje kikölcsönzött könyveket mielőbb juttassák vissza a
Könyvtárba.

Nagy Márta könyvtáros


NÉMET NYELVOKTATÁST vállalok

KEZDŐ és HALADÓ szinten egyénileg és csoportosan is.
Helyszin, kezdés és díjazás megbeszélés szerint.
Érdeklődni lehet 30 444 66 34
Strassenreiter József


Kedves Olvasóink!

Szívesen fogadjuk az antropozófiai témájú programokkal kapcsolatos információkat.

IMPRESSZUM

Antropozófia Magyarországon

Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím: hirlevel@antropozofia.hu
Szerkesztők: Brassay Brigitta, Kiss Miklós, Ujlaky Éva
Megjelenik: havonta

A kiadásért felel a Társaság képviselője

Feliratkozás/Leiratkozás:
Hírlevélre feliratkozni a honlapunkon történő regisztrációval
lehetséges. Bejelentkezés után az "adataim" oldalon lehet megjelölni,
hogy kéri-e a hírlevelet vagy nem.
Észrevételeket, javaslatokat kérjük a hirlevel@antropozofia.hucímre megküldeni.

  •