"Mindig nagy elismeréssel beszéltem a materialista tudomány igazáról és nagyságáról ... - de valóban szeretettel kell elmélyedni ebben a materialista tudományban, hogy az árnyoldalait is megértsük."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

2016. májusKM 2016.05.02.

Antropozófia Magyarországon
 
hírlevél
Kiemelt témák: Pünkösd, Pohl György előadása
 
2016. május
4. évfolyam

TARTALOM

Programnaptár
Meghívók
Cikkek, évfordulók, előadások
Társasági Krónika 
Közlemények

A MAT AKTUÁLIS PROGRAMJA    Tovább...

MEGHÍVÓK, PROGRAMISMERTETŐK

 

ÉRTESÍTŐ

a

Magyar Antropozófiai Társaság

2016. április 30-án

tartott Közgyűlésén a következő 3 éves ciklusra megválasztotta új Vezetőségét:

Tagjai:

Drucker György
Hivessy Géza
Mezei Mihályné
Naszályi Nóra
Somogyvári Mária
Takáts Péter
Varga-Szemes Lászl
ó

A Társaság új képviselője: Takáts Péter

A Felügyeli Bizottsági tagjai:

Elnök: Kiss Miklós
Tagok:
Buzás Istvánné dr.
Palumby László

Az újonnan választott Vezetőség munkájához kívánunk gyümölcsöző együttműködést
és széleskörű támogatást.


MEGHÍVÓ

Fizikai érzékelés és szellemi megismerés

Gyuricza László

előadása

Az én világról alkotott képe a 12 érzékszervi területen keresztül. Érzékelés régen és ma. Érzékszervi élmények hatása a lelki-szellemi életre. Érzékszervi benyomásaink manipulálása és következményei. Ellentéterők szerepe az észlelési folyamatban. A szellemi megismerés viszonya a fizikai észleléshez. Tudati lélek és tárgyi tudat. Érzékfeletti megismerés a tárgyi tudatból kiindulva. A mai kornak megfelelő szellemi iskolázás alapvető szabályai.

Időpont: 2016. 05. 06. (péntek) 18.00-20.30

Helyszín: Rudolf Steiner Ház

Részvételi díj: 2500 Ft

 


Szeretettel meghívjuk

POHL GYÖRGY

AZ ÚJ MÉDIUMOK ESÉLYEI ÉS VESZÉLYEI

című előadására

2016. május 27-én, pénteken 18 órától
a Rudolf Steiner Házba

Köszönjük, ha hozzájárulásukkal támogatják a Rudolf Steiner Ház. rendezvényeit

 


CIKKEK, ÉVFORDULÓK, ELŐADÁSOK

 

Rudolf Steiner: A társadalmi rejtély belső szempontja  

(2. részlet)

(Elhangzott 1919. március 9-én, Zürichben)

„Az írásaimból tudják, hogyan ábrázolom a szellemi világot, azt a világot, amelyet az ember a halál és az újabb születés között él át. Tudják, ha erre az érzékfeletti, a szellemi világbeli életre utalunk, rögzíteni kell az itt a lelkek között uralkodó kapcsolatokat. Az ember itt érzékletmentes, itt az emberre nem vonatkoznak ennek a mi világunknak a fizikai törvényei, amelyet a születés és a halál között élünk át. Ezért itt a lelkek között ható erőről vagy erőkről beszélünk. Olvassák el a Teozófiámban[1], hogyan kell beszélni a lelkek között a lélekvilágban ható szimpátia- és antipátiaerőkről a halál és az újabb születés közötti élet vonatkozásában. Itt egészen bensőségesen hatnak az erők a lelkek között. Az antipátia az egyik lelket szembeállítja a másikkal, a szimpátiával megenyhülnek a lelkek. Harmóniák és diszharmóniák keletkeznek a legbensőségesebb dolgok között, amelyeket a lelkek átélnek. És a léleknek ez a legbensőségesebb átélése egy másik lélek legbensőségesebb átélésével kapcsolatban az, ami az érzékfeletti világ igazi viszonyait alkotja. És amit a lélek egy másikkal átélhet itt, a fizikai világban, az ennek az érzékfelettinek csak a visszfénye, bizonyos fokig annak maradéka.

De ezt a visszfényt is helyes fénybe állítva kell megítélni. Fel lehet tenni a kérdést: Társadalmilag tekintve hogyan viszonyul az érzékfeletti élethez az, amit itt születés és halál között átélünk? Most, amikor a társadalmi szervezet hármas tagozódásának szükségességét már gyakran szemügyre vettük, először a középső tagra figyelünk, a tulajdonképpeni politikai államra, amelyet többször leírtunk. Azok az emberek, akik korunkban elgondolkoztak a politikai államról, újra meg újra megpróbálták felismerni, mi is a politikai állam tulajdonképpen. De látják, korunk emberének a maga materialista elképzeléseivel nincs igazi alapja ahhoz, hogy ilyesmit vizsgáljon. Azonkívül az újabb kor különböző társadalmi osztályainak érdekei szerint minden lehetséges dolgot összeolvasztottak a modern állammal, így nem lehet minden további nélkül feltételezni, hogy ez az állam valóság-e és nem élethazugság. Nagy távolság van a német filozófus, Hegel szemlélete és aközött a személet között, amit Fritz Mauthner filozófiai szótáríró fejtett ki mostanában. Hegel az államot többé-kevésbé a Földön megvalósult istennek tekinti. Mauthner azt mondja, az állam szükséges rossz. Tehát rossznak tekinti, bár olyannak, ami nem nélkülözhető, ami az emberi együttéléshez szükséges. Ennyire ellentétesek két újabb kori szellem érzései.

Mivel sok minden, ami korábban ösztönösen alakult ki, mostanában bekerült az emberi tudatba, a legkülönfélébb emberek próbálták meg elképzelni azt, hogyan kellene az államot kialakítani, milyen legyen az állam. Ismét a legkülönbözőbb árnyalatok kerültek napvilágra ezekben az emberi elképzelésekben. Az egyik oldalon vannak az állam bárányszelídségű ábrázolói, akik nem igazán akarnak belemenni abba, hogy mi is az, de mégis úgy akarják kialakítani, hogy azoknak az embereknek, akiknek panaszuk van rá, lehetőleg ne kelljen sokat beszélniük róla. És itt vannak azok, akik radikálisan meg akarják változtatni az államot, hogy így abból egy, az embereket kielégítő lét fejlődhessen ki. A kérdés: Hogyan lehet egyáltalán véleményt alkotni arról, mi az állam tulajdonképpen?

(tovább....)

Dániel János Tamás válogatása

[1] Rudolf Steiner: Theosophie – A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei


PÜNKÖSD

 

A megújult Pünkösd, mint a jövő szociális erőforrása

Részletek Szergej O. Prokofjev 2000. évi moszkvai előadásából

 

A pünkösdi történésről az Apostolok Cselekedetei második fejezetének elején szól a Biblia.

Ha magunk elé próbáljuk állítani az akkori történés képét, elcsodálkozhatunk, hogy az Újtestamentum milyen csodálatos pontossággal és mélységgel írja le a kereszténység fejlődésének ezt a nagyon fontos eseményét.

Először a tizenkét apostol közösségének képe jelenik meg előttünk, ők képviselik az egész emberiség múltjának, jelenének és jövőjének legfőbb szellemi áramlatait. Ez a közösség bizonyos fontos eseményre várakozik, előre megsejti. Tudja, hogy ez az esemény csak egy feltétellel következhet be, s az Apostolok Cselekedeteinek második fejezete ezzel a feltétellel kezdődik. „Mikor pünkösd napja elérkezett, mindannyian (a tanítványok) egy akarattal együtt valának.” (2,1) Ez az egyetlen előzetes megjegyzés, és ugyanakkor a Szent Szellem várt kiárasztásának igen fontos feltétele.

Ennek az eseménynek a közeledését először zúgásnak, szél zendülésének írják le. Ezt a képet csak úgy érthetjük meg, ha emlékezünk rá, hogy az óhéber nyelv a ’szél’ és ’szellem’ kifejezésére ugyanazt a szót használja (’mah’). A tanítványok így a Szellem megjelenését várják, amely hatalmas szélhez hasonlóan jelentkezik. Ekkor azonban csodálatos dolog történik. A fentről leereszkedő Szent Szellem nem mindnyájukat befogadó felhőként árnyékolja be a tanítványokat, hanem ellenkezőleg – különálló tűznyelvek alakjában jelenik meg. Ma úgy mondhatnánk, hogy mint egy-egy individuális láng. Minden egyes lángnyelvecske valamelyik apostol feje felett áll meg. Ez rendkívül jelentős kép. Az égi láng előbb a tanítványok fejére ereszkedik le, hogy azután a fejükön át a szívükbe hatoljon. Ezáltal teljesen új képesség ébred fel bennük: az a képesség, hogy olyan különleges nyelven beszéljenek, amelyet minden ember, minden emberi szív megért. Ez nem külső nyelv, nem valamilyen „eszperantó”, hanem a szív eredeti nyelve, amely lélektől-lélekig szól, és ezért minden lény megérti, akit embernek hívnak.

 

 

Egészében véve tehát az események bizonyos egymásutánjával van dolgunk. Kezdetben a Szent Szellem individualizálása történik meg, ennek során mindenki megkapja saját egyszeri szellemi impulzusát – a szellemi lángnyelvet –, ez pedig az ember legindividuálisabb szervéhez, a fejéhez kapcsolódik. A Szent Szellem ezután hatalmas mozdulattal lejjebb ereszkedik az Égből a Földre, és áthatja, betölti szellemi tüzével az emberi szívet. Most minden egyes tanítvány felismeri, hogy ez az individuálisan befogadott szellem, amely a szívét áthatja: maga az Egyetlen Szellem. Egy és ugyanaz minden emberben, aki befogadta. A tanítványok ezért működése nyomán egy új közösség tagjainak érzik magukat.

Azt mondhatjuk tehát, hogy Pünkösdkor, a Szent Szellem közvetítésével Krisztus maga lép be az emberi énbe. Nem a róla való tudás, hanem isteni lénye kezd az emberi lélek bensőjében működni. Amikor az apostolok kimennek a világba, hogy hirdessék az embereknek a Feltámadottról, a feltámadásáról szóló szent üzenetet, akkor nemcsak a Krisztusról való tudást hozzák el az embereknek, hanem mindenekelőtt az Ő eleven erejét, jelenlétének erejét, de a Szent Szellem közvetítésével. Ettől fogva erről a titokról szólnak az emberekhez – a legegyszerűbb és egyben legmélyebb, mindenki számára érthető nyelven.

 

 

Forrás: Szergej O. Prokofjev: A pünkösd impulzusa és Krisztus szociális működése (jegyzet), Genius Kiadó

Képek: El Greco – Pünkösd (1600 körül), részletek és www.pinterest.com

Összeállította: Brassay Brigitta

 


TÁRSASÁGI KRÓNIKA

T Á R S A S Á G I  K R Ó N I K A

 Vezetőségi tájékoztató a Társaság tagjainak

2016. április 1. – április 30.

Tovább...tagoknak
(bejelentkezés szükséges)


Közlemények

Budai Waldorf rendezvény sorozat

2016. május 13-án, pénteken, 17h-kor

folytatódik a Budai Waldorf Gimnáziumot előkészítő előadás sorozat

A soronkövetkező téma:

A középiskolás korosztály

Előadó: Sam Betts, a solymári Waldorf Tanárképzés oktatója

Helyszín: Csillagösvény Waldorf Iskola, Budapest, 1112, Repülőtéri út 6.

Ninetta Sombart festménye (részlet)


MAT Könyvtár közleménye

Nyitvatartás: szerdán 16 -18 óra között

Telefonos egyeztetés:  30/597-1014

Kérem a Kedves Olvasókat, hogy a hosszabb ideje kikölcsönzött könyveket mielőbb juttassák vissza a
Könyvtárba.

Nagy Márta könyvtáros

 

IMPRESSZUM

Antropozófia Magyarországon

Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím: hirlevel@antropozofia.hu
Szerkesztők: Brassay Brigitta, Kiss Miklós, Ujlaky Éva
Megjelenik: havonta

A kiadásért felel a Társaság képviselője

Feliratkozás/Leiratkozás:
Hírlevélre feliratkozni a honlapunkon történő regisztrációval
lehetséges. Bejelentkezés után az "adataim" oldalon lehet megjelölni,
hogy kéri-e a hírlevelet vagy nem.
Észrevételeket, javaslatokat kérjük a hirlevel@antropozofia.hucímre megküldeni.