"...ha az ember igazán ért egy tudományhoz, egészen a legmélyebb alapokig, akkor azt az egyszerű embereknek is el tudja magyarázni."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

2016. júniusKM 2016.06.01.

Antropozófia Magyarországon
 
hírlevél

 
2016. június
4. évfolyam

TARTALOM

Programnaptár
Meghívók
Cikkek, évfordulók, előadások
Társasági Krónika 
Közlemények

A MAT AKTUÁLIS PROGRAMJA    Tovább...

MEGHÍVÓK, PROGRAMISMERTETŐK

Meghívó

Nappali és éjszakai élmények szellemi háttere

Gyuricza László előadása

Tárgyi tudat és érzékszervi élmények a tudati lélek korszakában. "Érzéklet mentesség" és "érzéki mentesség" a szellemi iskolázásban. Alvás közbeni élmények hatása a nappali életre. Nap- és Hold-tudat az emberben nappal és éjszaka.

Időpont: 2016. június.3., péntek 18.00-20.30

Helyszín: Rudolf Steiner Ház

1026 Budapest, Riadó utca 2/b

Hozzájárulás: 2500.Ft

 

A Rudolf Steiner Szeminárium

szeretettel meghívja Önt

Andrew Wolpert

előadására, melynek címe:

Megbocsátás William Shakespeare műveiben

Időpontja: 2016. június 10, péntek, 19 óra
Helye: Rudolf Steiner Ház, Bp. II. Riadó u. 2/b

 *****

Köszönjük, ha 2000 Ft-tal támogatja az előadás költségeit.

 

A Rudolf Steiner Szeminárium

szeretettel meghívja a Magyar Antropozófiai Társaság tagjait

Andrew Wolpert

előadására és azt követő beszélgetésre, melynek címe:

Az Antropozófiai Társaság lehetőségei

Időpontja: 2016. június 12, vasárnap, 9.00 – 10.30

Helye: Rudolf Steiner Ház, Bp. II. Riadó u. 2/b

*****

A Rudolf Steiner Szeminárium költségeihez szívesen fogadunk hozzájárulásokat!
 


CIKKEK, ÉVFORDULÓK, ELŐADÁSOK

 

Rudolf Steiner: Hogyan lehet a jelenkor lelki szükségletein úrrá lenni?

(Elhangzott 1916. október 10-én Zürichben)

„Amit szellemtudományos igazságként keresünk, annak nem holt, hanem eleven ismeretnek kell lennie, olyan ismeretnek, amely bevonulhat az életbe, annak minden területére és fontos pontjára. Természetes és magától értetődő, hogy a szellemtudományt ma még legtöbbször absztrakt módon értelmezik, és hogy ez az absztraktság az embert egyfajta elvont tudáshoz juttatja. Az életben ez nem túl gyümölcsöző és különösen azokban, akik a szellemtudományról még csak csekély ismerettel rendelkeznek, a következő benyomást kelti: mire jó tulajdonképpen az, ha az ember tudja, hogy négy részből áll, hogy az emberiség különböző kultúrkorszakokon keresztül fejlődött és tovább fog fejlődni, és így tovább. Akik így hisznek, a mai kor követelményei szerint teljesen a gyakorlati életben állnak, és a szellemtudomány gyakran terméketlennek tűnik számukra. És többnyire terméketlen marad azok számára is, akiknek már volna hozzá némi érzékük és szívük.

Pedig a szellemtudomány rendkívül eleven dolog, olyasmi, ami a legkülsőségesebb életpraxisig élő lehet és az idők folyamán élővé is kell válnia. Amit így bevezetésképpen mondtam, azt ma egy jellemző példával fogom megvilágítani. Kiragadunk valamit a szellemtudományból, amit már valószínűleg mindnyájan ismerünk, és azt szeretnénk ezzel megmutatni, hogy ha a szellemtudományt élettelinek tekintjük, egyre inkább élővé is fog válni.

Már sokszor beszéltünk arról, hogy korunkat megelőzte az úgynevezett negyedik Atlantisz utáni kultúrkorszak, amelyben a görögök és rómaiak voltak a legjelentősebb népek, és hogy ennek a korszaknak az impulzusai még a további századokra is befolyást gyakoroltak, egészen a 14. és 15. századig. A 15. század óta az ötödik Atlantisz utáni kultúrkorszakban vagyunk, mostani inkarnációnkban ebbe a korszakba születtünk bele, és az emberek még több száz évig ebben a kultúrkorszakban fognak élni. Tudjuk továbbá, hogy a negyedik Atlantisz utáni, vagyis a görög-latin kultúrkorszakban a külső munka és külső kultúra útján az emberiségben elsősorban az úgynevezett értelmi- vagy kedélylélek alakult ki, és hogy most a tudati lélek kialakítása a feladat.

(tovább....)


Sz. O. Prokofjev: A megbocsátásról

(Elhangzott 1990. június 23-án, Budapesten)

„Talán különösnek hangzik, ha valaki a megbocsátásról kíván beszélni, de ha a huszadik század történetét nézzük, könnyen beláthatjuk, hogy mennyire aktuális ez a téma, különösen, ha nem csak arról van szó, hogy egyes emberek megbocsátanak egymásnak, hanem arról is, hogy egyik nép megbocsát a másiknak. Beszéljünk erről antropozófus szempontból. Az ötödik kultúrkorszakban ez különösen fontos. Friedrich Rittelmeyer „Miatyánk” című írásában az ima hét kérését összevetette az Atlantisz utáni hét kultúrkorszakkal. Ezáltal világossá válik, hogy mi is az ötödik kultúrkorszak, az európai kultúrkorszak lényege.

Az ősi indiaiak mindenütt és mindenben Isten nevének megnyilatkozását élték át. Az ősperzsák a Napisten birodalmát kívánták megtartani. Az egyiptomiak, káldeaiak Isten akaratát olvasták le a csillagok járásából, és ezt akarták megvalósítani. Először a görögöknek és a rómaiaknak kellett a földi dolgokkal teljesen összenőniük, és egyre aktuálisabbá válik a napi kenyér gondja. Ez szociális probléma. Így jutunk az ötödik korszakhoz – az ötödik kérés pedig: „És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek.” (Máté 6, 12) A Máté evangéliumban, ahol Krisztus erre az imára tanítja tanítványait, kommentálja is ezt, és csakis ezt a kérést.

Ha a megbocsátást közelebbről szemléljük, láthatjuk, hogy ez korunk legfontosabb problémája. Ez az Én problémája, mert csak az Énből kiindulva lehet valóban szó a megbocsátásról. A szociális impulzus Én és Én között él. Ha a szociális életben bosszúval találkozunk, az minden más inkább, mint szociális. Ez a gonosz problémája. A Miatyánkban itt kezdődik a gonosszal való találkozás, és folytatódik a következő kérésekben. Így a megbocsátásnak a jelenkor legnagyobb problémájához van köze, de sok egyéb szellemi titokhoz is köze van. A megbocsátás egy bizonyos szellemi úthoz tartozik – ennek az útnak van egy szakasza a megbocsátás előtt, és egy másik a megbocsátás után.

Az aktualitás kedvéért hangozzék el néhány példa, melyek a mi korunkra vonatkoznak. Két polárisan szembenálló esetről lesz szó. Mindkettő a második világháború idejéből való. Az egyik Simon Wiesenthal példája. A nácik koncentrációs táborba zárták. Nem szükséges ecsetelni, hogy milyen életet kellett ott élnie az embernek: éhség, gyilkosság, megvetettség, bántalmazás. És közben minden pillanatban a halállal kellett a fogolynak szembenéznie. Egyik nap Wiesenthalt egy lágerbeli kórházba rendelték, egy bizonyos munka elvégzésére. Egy ápolónővér vezette be az egyik szobába, ahol egy ember feküdt az ágyon. Ez az ember égési sebeket szenvedett, pólyákba göngyölve feküdt ott. Wiesenthal csak a kezét látta és a hangját hallotta. Haldoklott, és a haldokló szájából hallatszott a következő történet:

(tovább....)

Dániel János Tamás válogatása


Június 24.
Keresztelő Szent János Ünnepe

 
Ikon Szlivenből (Bulgária)

    Az egyetlen központi csoda, ami az emberi fejlődés lefelé tartó irányát, - bár egyelőre csak rejtett - felfelé irányuló mozgássá változtatta, Krisztus emberré válásának a csodája. Ez kiterjed a tulajdonképpeni krisztusi élet három évére, és a halálban és a feltámadásban, a golgotai misztériumban teljesedik ki. De nem egyszerűen a jézusi élettel kezdődik. A legmagasabbrendű szellemi esemény jelöli a kezdetét, bár ebből az eseményből az emberek földi szeme számára semmi sem vált láthatóvá. Erre a döntő eseményre mutatnak rá az Evangéliumok, mikor a Jézus megkereszteléséről szóló leírásban azt mondják, hogy az ég megnyílt, a belső látás számára megmutatkozott a Szentlélek képe, a belső hallás számára felhangzott az isteni szeretet-kinyilatkoztató hangja.
      Krisztusnak tulajdonképpeni megszületése az, ami a Jordán-keresztelőnél szellemileg történt. Ezt az őskeresztény évszázadokban még tudták, vagy világosan érezték, mert karácsony ünnepét nem december 25.-én, Jézus születésnapján, hanem január 6.-án, a Jordán-keresztelő napján tartották. A Biblia szövege jelzi ezt a titkot azokban a zsoltár-szavakban, amiket az Atya-Isten abban a pillanatban használ, amikor az ég megnyílik; „Ez az én szerelmetes fiam, ma nemzettem őt!” Csakhogy az első három testamentumban, - mintha csak fátyolt kellett volna vonni a titok elé - az ótestamentumi zsoltár (2.zs.7.v.) világos  szövegét egy kicsit megváltoztatták. Az Újtestamentum egyéb helyein, ahol idézik, az Apostolok Cselekedeteiben (13.33) és kétszer a zsidókhoz írt levélben (1,5. és 5,5,) abban a leplezetlen alakjában jelenik meg, mellyel a Jordán-keresztelőn való felhangzásával a születési folyamatot kíséri.
      Mikor Keresztelő János azokat, akik eljöttek hozzá és tanítványaivá lettek, megkeresztelte, hatalmas változás ment bennük végbe. Maga a Keresztelő csak lezárása volt annak a fejlődésnek, amit egy sűrített, hatalmas szellemi erejű iskolázás hívott elő a lelkekből. Nemcsak napokig, hanem hetekig álltak a tanítványok János lángoló szavainak hatása alatt és ennek eredményeként kettős felismerés ébredt fel bennük nagy érzések formájában. Egyrészt kíméletlen önmegismeréssel jutottak tudatára emberi természetük minden gyengeségének és tökéletlenségének, és saját bűnösségükön keresztül megérezték az egész emberiséget fenyegető lelki halál lélegzetelállító veszélyét. Másrészt felgyújtotta lelkükben a Keresztelő Messiás-próféciája a nagy remény szikráját. Akik hallották, gyakran érezhették szavainak hatására, hogy a mennyek országát lehozó Messiás-lény már egészen közel van. Az egyéni üdvösségvágy is kitágult, a közeledő megváltás emberiség-szintű megsejtésévé vált. Végül a Keresztelő fényes beteljesüléshez vezette az előkészítő megismeréseket.

Hans Memling: Keresztelő János fejvétele
 (1474-79, Szent János oltárkép részlete)

      A János-keresztség a régi beavatási szertartások maradványa volt. Abban az időben még alkalmazható volt, mert az emberi testben még megvolt a rugalmasság és átbocsátóképesség utolsó maradványa, ami lehetővé tette a lelki-szellemi ember számára, hogy a kereszteléssel kapcsolatos részleges halál ellenére, azután ismét egészségesen tovább éljen a testben. Az emberi test belső struktúrája már régen olyan merev és törékeny, hogy az olyan eljárás, mint a Jordán-keresztelő, nem volna lehetséges az egyensúly és az egészség súlyos károsodása nélkül.
      Mikor Jézus Jánoshoz ment, annak körében már egész csomó, a János lelki vezetése és keresztelése révén megváltozott embert talált. Most ő is alávetette magát a lángoló szavak hatásának és megkeresztelkedett. Ez külsőleg egészen csendes jelenet, amint alázatosan lehajol és alámerül a Jordán vizébe. Belsőleg azonban kozmikus drámaisággal tör be egy új kezdet, amely messze felülmúl mindent, ami addig a Földön történt. Itt sokkal több történik, mint az előző keresztelési aktusoknál. Itt is kiemelik ugyan egy mélyen előkészített ember lelki-szellemiségét a testével való összefüggéséből, az életére való nagy visszapillantás és a jövőbepillantás céljából. De ezúttal nem tér vissza az emberi Én a megtisztult és felemelkedett lélekkel a megtestesülésbe; az Én elhagyja a Földet és a lélek, mint az Égnek felajánlott tiszta áldozati csésze, egy emberfeletti isteni tartalmat vesz fel magába. Visszatértekor magával hozza a megtestesülésbe az emberek által sóvárogva várt messiási Krisztus Ént. Azt a mondást, amit Pál később leír, Jézus hallgatag lelki testtel megvalósította; „Nem én, hanem Krisztus énbennem!” Jézusból Krisztus-hordozó „Christophorus” lett.
Elkezdődik Isten emberré-válásának csodája.


 

Leonardo da Vinci: Keresztelő Szent János (1513-1516)

Forrás: Emil Bock: Három év

Összeállította: Brassay Brigitta


TÁRSASÁGI KRÓNIKA

Vezetőségi tájékoztató a Társaság tagjainak

Kedves Barátaink!

Örömmel tájékoztatjuk a Társaság minden tagját arról, hogy a közgyűlést követően a megválasztott új vezetőség összeült és tagjai közül megválasztotta a Táraság képviselőjét. Ezt követően megkezdte a rendszeres munkát. Az első lépés a feladatok áttekintése, ill.  megismerése volt, majd a vezetőség tagjai felosztották egymás között a feladatokat. A vezetőségben az egyes területek felelősei a következők lettek:

 

Rudolf Steiner Ház - Naszályi Nóra, naszalyinora@gmail.com
Programok - Varga-Szemes László vargaszemes@gmail.com
Tagi kapcsolatok, tagsági ügyek - Somogyvári Mária somogyvarimaria@gmail.com
Antropozófiai életterületek - Mezei Katalin mezei.katalin@gmail.com
Gazdasági ügyek - Hivessy Géza antro@chello.hu
Informatika - Takáts Péter tpeter@menedzserkalauz.hu
A Társaság képviselője - Takáts Péter tpeter@menedzserkalauz.hu

 

A 3. vezetőségi találkozón a Társasági ügyek átadás-átvétele zajlott, ezért erre az ülésre meghívtuk a régi vezetőség tagjait is, és velük közösen áttekintettük a Társaság folyamatban lévő ügyeit, valamint megbeszéltük a problémás területeket. Mivel a vezetőség fontosnak tartja a Közgyűlés által is ajánlott átlátható működést, ezért az átadás-átvétel során felmerült problémák tisztázására segítőket kértünk fel, akik most a régi és új vezetőség felkérésére dolgoznak.

Tájékoztatjuk azokat, akik a Rudolf Steiner Házban eddig használták a WI-FI-t, hogy a WI-FI használat rendje megváltozott, mert a vezetőség kérésére lekapcsoltuk a WI-FI-t. A WI-FI hálózatot arra az időre kapcsoljuk vissza, amikor a Rudolf Steiner Házban olyan csoportmunka vagy előadás zajlik, melynél a munkához internet elérésre van szükség. Ezt a Titkárságtól kell kérni, és a felhasználók ott kaphatják meg az új WI-FI jelszót is.

Május végéig a vezetőség összesen 4 találkozót tartott és dolgozunk azon, hogy részletesen megismerjük az ügyeket, és ahol kell, a leggyorsabban lépjünk vagy döntsünk is. Itt szeretnénk jelezni, hogy a vezetőség nem tervez semmiféle lépést a társaság vagyonával kapcsolatban és jelentős kérdésekben csak a tagsággal együttműködve és véleményének meghallgatása után hozunk döntéseket.

Végül felhívjuk a tisztelt tagok figyelmét arra, hogy közeleg 2016. június 30-a, a tagdíj vállalások leadásának végső határideje. Ezt több módon is meg lehet tenni, így a titkárságnak címzett levélben, vagy e-mailben (titkarsag@antropozofia.hu), ill. telefonon, a titkársággal egyeztetve és végül a MAT honlapján keresztül, a tagi részbe történő belépés után.

Üdvözlettel a vezetőség tagjai nevében is

Takáts Péter


Közlemények

NAPÚT MŰVÉSZETI AKADÉMIA
NYÁRI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEPE
Bozsok, 2016. július 1-9

Mindenkit  várunk szeretettel, fiatalabbakat és idősebbeket, párokat és páratlanokat, művészeket és műkedvelőket, kíváncsiakat és nyaralni vágyókat.

Bíró Edina (0630/552 9501) és
Hódosi Helga (0670/386 6064)
szervezők

Napút Művészeti Akadémia
www.naputasok.hu
e-mail: naputasok@gmail.com


"A NŐisÉG, mely Földre száll"
címmel nyílt kiállítás Komáromban,
a Nagy Judit Galériában.
A kiállítás est egy olyan képzőművészeti anyagot mutat be,
melyben 26 alkotó munkái mutatják a Nőiség számos színét, vetületét.
A kiállítók nagyrészt a solymári központtal működő Napút Művészeti Akadémia,
részben a Komáromi Alkotókör tagjai.

A tárlat június 12-ig látogatható;
keddtől péntekig, 10.00-17.00 óráig,
hétvégén igény szerint, bejelentkezés alapján.

A galériaestről "Az örök téma: a nőiség" - címmel
látható összefoglaló a Komáromi TV műsorán.
http://www.komaromtv.hu/fooldal?nv=3196

További információk:
Nagy Judit
+36 30 297-7596
www.nagyjuditta.hu
 


A Budai Waldorf rendezvénysorozat újabb állomása

2016. június 10-én, pénteken, 17 órakor
folytatódik a Budai Waldorf Gimnáziumot előkészítő előadássorozat

A soronkövetkező téma:
Művészeti nevelés, művészetszemlélet az antropozófiai alapú középiskolában, keresztény művészet
Előadó: Döbröntei Zoltán festőművész, a Napút Művészeti Akadémia alapítója

Helyszín: Csillagösvény Waldorf Iskola, Budapest, 1112, Repülőtéri út 6.


(Döbröntei Zoltán festménye)

 


ANTROMEDICART

Az Antromedicart második három éves képzési ciklusa 2016 júniusában fejeződik be. A képzésen közel negyvenen - orvosok, fogorvosok és terapeuták - vettek részt, és közülük áprilisban 18  orvos, fogorvos antropozófus gyógyászatból sikeresen levizsgázott. Így a már korábban levizsgázott orvosokkal együtt 38 antropozófus orvos, fogorvos, gyógyszerész van Magyarországon. (Az antropozófus gyógyászat nem alternatív, hanem integratív orvoslás,  amely a természettudományos, nyugati orvosláson alapszik, ezt azonban szellemtudományos nézőpontokkal egészíti ki.)

A következő képzési ciklus 2017-ben indul majd, amelyre várjuk az érdeklődőket.


MAT Könyvtár közleménye

Nyitvatartás: szerdán 16 -18 óra között

Telefonos egyeztetés:  30/597-1014

Kérem a Kedves Olvasókat, hogy a hosszabb ideje kikölcsönzött könyveket mielőbb juttassák vissza a
Könyvtárba.

Kedves Olvasók!
A Könyvtár július 25-től augusztus 30-ig zárva lesz. A szünet utáni első alkalom: augusztus 31. , szerda.

Nagy Márta könyvtáros


 

Kedves Olvasóink!

A szerkesztők négy év leteltével elköszönnek, remélve, hogy tartalmas és hasznos perceket sikerült szerezni a Hírlevél olvasóinak. Azzal a reményteljes érzéssel búcsúzunk, hogy lesznek, akik szívesen és új lendülettel folytatják a Hírlevél szerkesztését, a Társaság életéről és programjairól szóló tudósításokat.

Brassay Brigitta  Kiss Miklós Ujlaky Éva

 

IMPRESSZUM

Antropozófia Magyarországon

Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím: hirlevel@antropozofia.hu
Szerkesztők: Brassay Brigitta, Kiss Miklós, Ujlaky Éva
Megjelenik: havonta

A kiadásért felel a Társaság képviselője

Feliratkozás/Leiratkozás:
Hírlevélre feliratkozni a honlapunkon történő regisztrációval
lehetséges. Bejelentkezés után az "adataim" oldalon lehet megjelölni,
hogy kéri-e a hírlevelet vagy nem.
Észrevételeket, javaslatokat kérjük a hirlevel@antropozofia.hucímre megküldeni.